4亿彩票网代理

Π.Μ.Σ στην Ιστορ?α, Ανθρωπολογ?α & Πολιτισμ?? στην Ανατολικ? & Νοτιοανατολικ? Ευρ?πη


Το Τμ?μα Βαλκανικ?ν, Σλαβικ?ν και Ανατολικ?ν Σπουδ?ν τη??Σχολ?? Οικονομικ?ν και Περιφερειακ?ν Σπουδ?ν του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? απ? το ακαδημα?κ? ?το? 2014-2015 οργαν?νει και λειτουργε? το Πρ?γραμμα Μεταπτυχιακ?ν Σπουδ?ν (Π.Μ.Σ.) με τ?τλο ?Ιστορ?α, Ανθρωπολογ?α και Πολιτισμ?? στην Ανατολικ? και Νοτιοανατολικ? Ευρ?πη (“4亿彩票网代理4亿彩票网代理c in 4亿彩票网代理istory, 4亿彩票网代理nthropology and 4亿彩票网代理ulture in 4亿彩票网代理astern and 4亿彩票网代理outh-4亿彩票网代理astern 4亿彩票网代理urope”)? (?και?)

Σκοπ?? του Προγρ?μματο?

4亿彩票网代理Κ?ριο? σκοπ?? του Π.Μ.Σ. ε?ναι να:

 1. Παρ?χει δυνατ?τητε? εξειδ?κευση? στι? σπουδ?? περιοχ?ν στην ΝΑ και Ανατολικ? Ευρ?πη απ? τη σκοπι? τη? Ιστορ?α?, τη? Ανθρωπολογ?α? και των σπουδ?ν του πολιτισμο? (τ?χνη, λογοτεχν?α, διαχε?ριση πολιτιστικ?? κληρονομι??).
 2. Προβ?λλει τη σημασ?α τη? εξωστρ?φεια? για την ?σκηση πολιτισμικ?? κριτικ?? εντ?? και εκτ?? ελληνικ?ν συν?ρων, με στ?χο την καλλι?ργεια τη? ανοχ?? του διαφορετικο? ?λλου.
 3. Προωθε? την εξειδ?κευση στι? επιστ?με? τη? Ιστορ?α? και τη? Κοινωνικ?? Ανθρωπολογ?α? με κεντρικ? αναφορ? στι? σπουδ?? περιοχ?? τη? Ανατολικ?? και ΝΑ Ευρ?πη?, προετοιμ?ζοντα? του? ενδιαφερ?μενου? φοιτητ?? για τη συν?χιση των σπουδ?ν του? με σκοπ? την απ?κτηση διδακτορικο? διπλ?ματο?.
 4. Προωθε? την επιμ?ρφωση και την απ?κτηση δεξιοτ?των που απευθ?νονται σε μελλοντικ? ?/και ?δη υπηρετο?ντα α) στελ?χη διεθν?ν οργανισμ?ν και ΜΚΟ, β) διευθυντικ? στελ?χη του δημ?σιου ? ιδιωτικο? τομ?α, γ) στελ?χη Κοινωνικ?ν Συνεργατικ?ν Επιχειρ?σεων που δραστηριοποιο?νται στου? τομε?? τη? εκπα?δευση?, του τουρισμο? και τη? διαχε?ριση? προ??ντων πολιτισμο? (υλικο? και ?υλου).

Κατηγορ?ε? Πτυχιο?χων που γ?νονται δεκτο?

4亿彩票网代理Στο Π.Μ.Σ., γ?νονται δεκτο? πτυχιο?χοι του Τμ?ματο? Βαλκανικ?ν, Σλαβικ?ν και Ανατολικ?ν Σπουδ?ν τη? Σχολ?? Οικονομικ?ν και Περιφερειακ?ν Σπουδ?ν, πτυχιο?χοι Κοινωνικ?ν και Ανθρωπιστικ?ν Σπουδ?ν (?πω? π.χ. Τμημ?των Φιλοσοφικ?ν Σχολ?ν, Τμημ?των Σπουδ?ν Περιοχ??, Πολιτικ?ν Επιστημ?ν, Διεθν?ν Σχ?σεων, κ.?.) και ?λλων συναφ?ν επιστημονικ?ν αντικειμ?νων πανεπιστημ?ων τη? ημεδαπ?? και ομοταγ?ν αναγνωρισμ?νων ιδρυμ?των τη? αλλοδαπ??, καθ?? και πτυχιο?χοι Τμημ?των Τ.Ε.Ι. συναφο?? γνωστικο? αντικειμ?νου.

Διαδικασ?α αξιολ?γηση? αιτ?σεων υποψηφ?ων

4亿彩票网代理Η Συντονιστικ? Επιτροπ? του ΠΜΣ ε?ναι αρμ?δια για την αξιολ?γηση των υποψηφ?ων, οι οπο?οι προσκ?μισαν εμπρ?θεσμα ?λα τα απαιτο?μενα δικαιολογητικ?.

Δ?δακτρα

Δ?δακτρα: 2500 ευρ? τα οπο?α πληρ?νονται σε π?ντε ισ?ποσε? δ?σει? των 500 ευρ?.

Διαδικασ?α υποβολ?? αιτ?σεων υποψηφ?ων

Οι υποψ?φιοι μπορο?ν να υποβ?λουν την α?τηση του??στη γραμματε?α του ΠΜΣ του Τμ?ματο? ΒΣΑΣ (κατ? τι? ?ρε? 15:00 – 16:00).

4亿彩票网代理Δικαιολογητικ? που απαιτο?νται:

 1. Α?τηση συνοδευ?μενη απ? ?Δ?λωση Σκοπο?? στην ελληνικ? ? στην αγγλικ? γλ?σσα, περ?που 500 λ?ξεων, στην οπο?α πρ?πει να αναφ?ρονται οι λ?γοι για του? οπο?ου? ο υποψ?φιο? φοιτητ??/φοιτ?τρια επιθυμε? να παρακολουθ?σει το Π.Μ.Σ., καθ?? και τα μελλοντικ? του επαγγελματικ? σχ?δια. Μπορε?τε να μεταφορτ?σετε την??στον υπολογιστ? σα?.
 2. 4亿彩票网代理Βιογραφικ? σημε?ωμα.

 3. Αντ?γραφο πτυχ?ου.

 4. Αντ?γραφο αναλυτικ?? βαθμολογ?α?.

 5. 4亿彩票网代理Επ?σημη μετ?φραση των εγγρ?φων (3) και (4) στα Ελληνικ? ? Αγγλικ? (εφ?σον η γλ?σσα του πρωτ?τυπου ε?ναι ?λλη).

 6. Αντ?γραφο πιστοπο?ηση? πολ? καλ?? γν?ση? τη? αγγλικ??, γερμανικ?? ? γαλλικ?? γλ?σσα?, σ?μφωνα με την κε?μενη νομοθεσ?α (βλ. ενδεικτικ? τα εκ του ?ρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζ?μενα, ?πω? τροποποι?θηκε με τα Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α?/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007).

 7. 4亿彩票网代理Για του? αλλοδαπο?? υποψηφ?ου?απαιτε?ται το πιστοποιητικ? ελληνομ?θεια? επιπ?δου Β2 (βλ. την υπουργικ? απ?φαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β′).

 8. Δ?ο συστατικ?? επιστολ?? απ? μ?λη Δ.Ε.Π. Οι συστατικ?? επιστολ?? πρ?πει να φ?ρουν πρωτ?τυπη υπογραφ? καθ?? και σφραγ?δα του θεσμο? και να υποβληθο?ν σε κλειστ? φ?κελο υπογεγραμμ?νο απ? τον αποστολ?α π?νω στο κλε?σιμο του φακ?λου. Η συστατικ? επιστολ? μπορε? να σταλε? απ? την πανεπιστημιακ? ηλεκτρονικ? διε?θυνση του μ?λου? Δ.Ε.Π. απευθε?α? στην ηλεκτρονικ? διε?θυνση του Π.Μ.Σ. που ορ?ζεται στην προκ?ρυξη.

 9. 4亿彩票网代理Αντ?γραφα ?λλων εγγρ?φων τα οπο?α πιστοποιο?ν επιπρ?σθετα προσ?ντα και υποστηρ?ζουν την α?τηση του/τη? υποψηφ?ου (π.χ. παρακολο?θηση σεμιναρ?ων, ?λλοι μεταπτυχιακο? τ?τλοι, επαγγελματικ? προ?πηρεσ?α, κλπ).

 10. 4亿彩票网代理 Συντονιστικ? Επιτροπ? του Προγρ?μματο? επιμελε?ται τη? προκ?ρυξη? διαγωνισμο? επιλογ?? υποψηφ?ων, καλε? του? υποψ?φιου? που πληρο?ν τα παραπ?νω κριτ?ρια να περ?σουν τη διαδικασ?α τη? συν?ντευξη?, και εισηγε?ται την τελικ? επιλογ? των φοιτητ?ν του Π.Μ.Σ.

?σοι φοιτητ?? αναμ?νεται να αποφοιτ?σουν το ακαδημα?κ? ?το? υποβολ?? τη? α?τηση? πρ?πει να συμπληρ?σουν μ?α Υπε?θυνη Δ?λωση (?ρθρο 8, Ν. 1599/1986) στην οπο?α να αναφ?ρουν (α) το μ?σο ?ρο βαθμολογ?α? του? μ?χρι την στιγμ? υποβολ?? τη? α?τηση?, (β) π?σα μαθ?ματα υπολε?πονται για την λ?ψη του πτυχ?ου και (γ) ?τι θα καταθ?σουν το πτυχ?ο του? το αργ?τερο κατ? την εγγραφ? του? στο Πρ?γραμμα.

Υποψ?φιοι με πτυχ?ο απ? Πανεπιστ?μια τη? αλλοδαπ?? οφε?λουν, εφ?σον του? προσφερθε? (και αποδεχθο?ν) μια θ?ση στο Π.4亿彩票网代理.Σ., να καταθ?σουν ?μεσα τα απαρα?τητα δικαιολογητικ? στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ?στε να λ?βουν πιστοποιητικ? τ?τλου σπουδ?ν Πανεπιστημ?ου ομοταγο?? των Ελληνικ?ν Πανεπιστημ?ων. Δ?πλωμα Μεταπτυχιακ?ν Σπουδ?ν δεν απον?μεται σε φοιτητ? του οπο?ου ο τ?τλο? σπουδ?ν πρ?του κ?κλου απ? ?δρυμα τη? αλλοδαπ?? δεν ?χει αναγνωριστε? σ?μφωνα με το ν?μο.

Τα κριτ?ρια αξιολ?γηση? και οι αντ?στοιχε? μ?γιστε? βαρ?τητε? αν? κριτ?ριο ?χουν ω? ακολο?θω?: (α) γενικ?? βαθμ?? προπτυχιακο? τ?τλου, συντελεστ?? βαρ?τητα? 20%, (β) ?παρξη ?λλου μεταπτυχιακο? τ?τλου, συντελεστ?? βαρ?τητα? 20%, (γ) αποδεδειγμ?νη γν?ση ?λλη? ξ?νη? γλ?σσα? χωρ?ν Ανατολικ?? ?/και ΝΑ Ευρ?πη? εκτ?? μητρικ??, συντελεστ?? βαρ?τητα? 10%, (δ) ?παρξη αποδεδειγμ?νη? επαγγελματικ?? εμπειρ?α? συναφο?? με τα γνωστικ? αντικε?μενα του Π.Μ.Σ, συντελεστ?? βαρ?τητα? 10%, (ε) αξιολ?γηση των συστατικ?ν επιστολ?ν, συντελεστ?? βαρ?τητα? 20%, (ζ) αξιολ?γηση τη? ?Δ?λωση? Σκοπο?? και συν?ντευξη, συντελεστ?? βαρ?τητα? 20%.

Ο κωδικ?? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? για το 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 ε?ναι: 7006.

Τελευτα?α Ν?α


?ΟΙ ΜΑΚΡΙΝΟΙ ΜΑΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ? Κ?κλο? διαλ?ξεων
?ΟΙ ΜΑΚΡΙΝΟΙ ΜΑΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ? Κ?κλο? διαλ?ξεων

Δρ.?4亿彩票网代理vona4亿彩票网代理rgurinovic,

Επ?κουρο Καθηγ?τρια στο Τμ?μα Εθνολογ?α? και Πολιτισμικ?? Ανθρωπολογ?α?

του Πανεπιστημ?ου του Ζ?γκρεμπ στην Κροατ?α.

??

4亿彩票网代理Τετ?ρτη, 6/11, 17.00,

4亿彩票网代理Εργαστ?ριο Υπολογιστ?ν Τμ?ματο? ΒΣΑΣ

Τ?τλο? ομιλ?α?:

4亿彩票网代理ravel writing and ethnographic knowledge

??

4亿彩票网代理Π?μπτη, 7/11, 19.00,

Α?θουσα 16,

4亿彩票网代理Τ?τλο? ομιλ?α?:

“4亿彩票网代理thnographic fieldwork in post-conflict regions”

 • 2019-11-01 15:46:57
 • 2019-11-01 15:46:57
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ?ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ? (4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理’4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理, 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ?ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ? (4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理’4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理, 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理)

Προκ?ρυξη 4亿彩票网代理aster's 4亿彩票网代理egree in 4亿彩票网代理olitics and 4亿彩票网代理conomics of 4亿彩票网代理ontemporary 4亿彩票网代理astern and 4亿彩票网代理outh-4亿彩票网代理astern 4亿彩票网代理urope

 • 2018-08-29 10:11:24
 • 2018-08-29 13:16:41
必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆