var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

Τμ?μα Λογιστικ?? και Χρηματοοικονομικ??


01.jpg

Σ?γχρονο και ποιοτικ? πρ?γραμμα σπουδ?ν

03.jpg

?ρευνα και διδασκαλ?α τη? Λογιστικ??, Ελεγκτικ??, Χρηματοοικονομικ?? και Τραπεζικ?? Επιστ?μη?

02.jpg

Μεταπτυχιακ? Προγρ?μματα
που παρ?χουν
εργασιακ? εξειδ?κευση και
ακαδημα?κ? κ?ρο?

Αποστολ? και Στ?χοι του Τμ?ματο? Λογιστικ?? και Χρηματοοικονομικ??

Καλ?? ?λθατε στο Τμ?μα Λογιστικ?? και Χρηματοοικονομικ??

4亿彩票网代理 Η λογιστικ?/χρηματοοικονομικ? πληροφ?ρηση πα?ζει ?ναν κρ?σιμο ρ?λο στον κ?σμο των επιχειρ?σεων αλλ? και στην κοινων?α γενικ? δι?τι η σωστ? λ?ψη αποφ?σεων στηρ?ζεται στην καλ? πληροφ?ρηση.

Οι σπουδ?? στο Τμ?μα Λογιστικ?? και Χρηματοοικονομικ?? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? αποσκοπο?ν στην εκπα?δευση και υψηλ? κατ?ρτιση των φοιτητ?ν σε σ?γχρονα θ?ματα των πεδ?ων τη? Λογιστικ?? και Χρηματοοικονομικ??, χωρ?? να παραβλ?πουν την σημαντικ?τητα ?λλων πεδ?ων ?πω? των ποσοτικ?ν, διοικητικ?ν (management), πληροφοριακ?ν συστημ?των και νομικ?ν.

Το κυρι?τερο πλεον?κτημα του Τμ?ματο? βρ?σκεται στο ?τι προσφ?ρει σ?γχρονο, ποιοτικ? πρ?γραμμα σπουδ?ν ικαν? να παρ?χει στου? φοιτητ?? εξειδικευμ?νη ακαδημα?κ? γν?ση και δεξι?τητε? με β?ση τι? σ?γχρονε? εξελ?ξει? στο χ?ρο τη? επιστ?μη? τη? Λογιστικ?? και τη? Χρηματοοικονομικ??.
Συγκεκριμ?να, το πρ?γραμμα σπουδ?ν περιλαμβ?νει μαθ?ματα που διαπραγματε?ονται τα σ?γχρονα προβλ?ματα και τι? καινοτομ?ε? στην λογιστικ? και στη χρηματοοικονομικ? διαχε?ριση των επιχειρ?σεων κατ? το πρ?τυπο αντ?στοιχων τμημ?των κορυφα?ων πανεπιστημ?ων του εξωτερικο?.
4亿彩票网代理Επιπλ?ον, δ?νει ιδια?τερη ?μφαση στην πρακτικ? εφαρμογ? τη? ακαδημα?κ?? γν?ση? με την ενσωμ?τωση εργαστηριακ?ν μαθημ?των, μ?σω εκτενο?? χρ?ση? τεχνολογι?ν πληροφορικ?? απ? του? φοιτητ?? αλλ? και μ?σω τη? δυνατ?τητα? συμμετοχ?? των φοιτητ?ν σε πρακτικ? ?σκηση. Τα στοιχε?α αυτ? του προγρ?μματο? σπουδ?ν εξηγο?ν την ιδια?τερη ελκυστικ?τητα του, ?πω? αυτ? αποτυπ?νεται στην αυξημ?νη ζ?τηση απ? του? υποψηφ?ου? φοιτητ??.

Σκοπ?? - στ?χοι του Τμ?ματο?

Σκοπ??

4亿彩票网代理 Σ?μφωνα με το ιδρυτικ? ΦΕΚ, η αποστολ? του Τμ?ματο? ε?ναι ?η προαγωγ? και η μετ?δοση γν?σεων με την ?ρευνα και τη διδασκαλ?α στο γνωστικ? αντικε?μενο τη? Λογιστικ?? και τη? Χρηματοοικονομικ?? και η κατ?ρτιση στελεχ?ν υψηλο? επιπ?δου για τι? αν?γκε? των επιχειρ?σεων και των οργανισμ?ν του ιδιωτικο? και του Δημ?σιου Τομ?α?.

4亿彩票网代理Οι στ?χοι του Τμ?ματο? επιτυγχ?νονται μ?σα απ? το Πρ?γραμμα Σπουδ?ν που αναπροσαρμ?ζεται συνεχ?? σ?μφωνα με τα διεθν? πρ?τυπα σπουδ?ν. Το Πρ?γραμμα Σπουδ?ν, το περιεχ?μενο των μαθημ?των καθ?? και ο τρ?πο? διδασκαλ?α? αναπροσαρμ?ζονται συνεχ??, λαμβ?νοντα? υπ?ψη τι? εξελ?ξει? τη? επιστ?μη?, τι? ν?ε? τεχνολογ?ε? και τι? αν?γκε? τη? αγορ?? εργασ?α?. Ειδικ?τερα, η πραγματοπο?ηση των στ?χων επιτυγχ?νεται:

(α) με τη διδασκαλ?α μαθημ?των γενικ?? και βασικ?? εκπα?δευση?, ?πω?:

  • Διο?κηση των Επιχειρ?σεων (Μ?νατζμεντ, Μ?ρκετινγκ, Στρατηγικ? Μ?νατζμεντ), Ποσοτικ?? Μ?θοδοι,
  • Οικονομικ?,
  • Πληροφοριακ? Συστ?ματα- Ηλεκτρονικ? Εμπ?ριο και
  • Δ?καιο των Επιχειρ?σεων.

(β) με τη διδασκαλ?α μαθημ?των εμβ?θυνση? στα γνωστικ? αντικε?μενα Λογιστικ?? και Χρηματοοικονομικ??

(γ) με την ?μφαση σε εργαστηριακ? μαθ?ματα

(δ) με την αν?πτυξη τη? ?ρευνα? σε θ?ματα που απασχολο?ν τι? επιχειρ?σει? και οργανισμο??, ανεξ?ρτητα απ? νομικ? μορφ? και ιδιοκτησιακ? καθεστ??.

Η διδασκαλ?α ποσοτικ?ν μεθ?δων επιτρ?πει την ποσοτικ? - μαθηματικ? μελ?τη προβλημ?των που ανακ?πτουν στο σ?γχρονο οικονομικ? περιβ?λλον λειτουργ?α? των επιχειρ?σεων με απ?τερο στ?χο την καλλι?ργεια τη? αναλυτικ?? και κριτικ?? σκ?ψη?, τη εκτ?μηση και αξιολ?γηση οικονομετρικ?ν υποδειγμ?των που αποτυπ?νουν και περιγρ?φουν τι? σχ?σει? οικονομικ?ν μεγεθ?ν, τι? δεξι?τητε? που επιτρ?πουν στου? φοιτητ?? να προβα?νουν σε μελ?τε? με τη χρ?ση διαφ?ρων λογισμικ?ν.

Η διδασκαλ?α τη? Διο?κηση? των Επιχειρ?σεων και του Μ?ρκετινγκ συμβ?λλει στην αν?πτυξη τη? κριτικ?? σκ?ψη? και ικαν?τητα? των φοιτητ?ν ω? προ? την αν?λυση, δι?γνωση και επ?λυση στρατηγικ?ν και διοικητικ?ν ζητημ?των που αντιμετωπ?ζουν οι κερδοσκοπικ?? ? μη επιχειρ?σει? στο σ?γχρονο πολ?πλοκο εξωτερικ? (και εσωτερικ?) περιβ?λλον του?. Επιπλ?ον, ενισχ?ει την επιστημονικ?/δημιουργικ? μ?θοδο σκ?ψη? των φοιτητ?ν ω? προ? τι? καθημεριν?? αλλαγ?? που λαμβ?νουν χ?ρα στον παγκ?σμιο χ?ρτη των επιχειρ?σεων και οργανισμ?ν, με κ?ριο σκοπ? την ενδυν?μωση τη? κρ?ση? του? και την εμβ?θυνση του νου του? εμπρ?? των προκλ?σεων που βι?νουν στον ιδια?τερα ανταγωνιστικ? 'χ?ρο' και 'τ?πο' που ζο?νε και δραστηριοποιο?νται προσωπικ? και επαγγελματικ?, ιδια?τερα δε στο χ?ρο τη? χρηματοοικονομικ?? επιστ?μη?.

4亿彩票网代理Οι αποκτηθ?ντε? γν?σει? και δεξι?τητε? επιτρ?πουν στου? πτυχιο?χου? μα? να λειτουργ?σουν ω?:

  • αποτελεσματικ? στελ?χη,
  • φορε?? αλλαγ?? και
  • δυνητικο? ηγ?τε?

στι? επιχειρ?σει? και οργανισμο?? που θα δραστηριοποιηθο?ν.

4亿彩票网代理Ειδικ?τερα οι πτυχιο?χοι ?χουν τι? γν?σει?, ικαν?τητε? και δεξι?τητε? να απασχοληθο?ν επιτυχ??:

  • στον τομ?α των χρηματοοικονομικ?ν υπηρεσι?ν ?πω? σε εμπορικ?? και επενδυτικ?? τρ?πεζε?, χρηματιστηριακ?? εταιρ?ε?, ασφαλιστικ?? εταιρ?ε?, εταιρ?ε? συμβο?λων επιχειρ?σεων,
  • σε δημ?σιε? υπηρεσ?ε? και υπουργε?α ω? λογιστ??, ελεγκτ??, αναλυτ?? και αξιολογητ?? επενδυτικ?ν προγραμμ?των,
  • σε κ?θε ε?δου? οικονομικ? μον?δα η οπο?α ?χει αν?γκη τη? οργ?νωση? και διαχε?ριση? εν?? σ?γχρονου λογιστηρ?ου, σε κ?θε επιχε?ρηση που ?χει την αν?γκη κατ?ρτιση? και σχεδιασμο? προ?πολογισμ?ν, σχεδιασμο? και αν?λυση? χρηματοοικονομικ?ν σχεδ?ων, χρηματοοικονομικ?ν προβλ?ψεων, αν?λυση? χρηματοοικονομικ?ν καταστ?σεων, διαχε?ριση? κινδ?νου.

Επιπλ?ον, οι πτυχιο?χοι μ?σω ?λων των ανωτ?ρω μαθημ?των αποκτο?ν ?λε? εκε?νε? τι? γν?σει? που του? επιτρ?πει να ανταποκριθο?ν με επιτυχ?α σε προγρ?μματα μεταπτυχιακ?ν και διδακτορικ?ν σπουδ?ν του εσωτερικο? και του εξωτερικο?.Ο Πρ?εδρο? του Τμ?ματο?
4亿彩票网代理Αναπληρωτ?? Καθηγητ?? Ταχυν?κη? Παναγι?τη?

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆