var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

Ιστορ?α του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?


Το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α?, ε?ναι το δε?τερο και ?νε?τερο? Πανεπιστ?μιο τη? π?λη? τη? Θεσσαλον?κη?, ειδικευμ?νο στι? οικονομικ?? και κοινωνικ?? επιστ?με?. Ιδρ?θηκε απ? την Ελληνικ? Πολιτε?α με το Προεδρικ? Δι?ταγμα 147/10-4-1990 και ε?ναι η μετεξ?λιξη τη? γνωστ?? Ανωτ?τη? Βιομηχανικ?? Σχολ?? Θεσσαλον?κη?, η οπο?α ιδρυμ?νη απ? το 1948, λειτο?ργησε για πρ?τη φορ? το ακαδημα?κ? ?το? 1957-1958. Το ακαδημα?κ? ?το? 2017-2018, το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? ?κλεισε τα 60 χρ?νια τη? λειτουργ?α? του ω? ?δρυμα.

4亿彩票网代理Σ?μερα, το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? ?χει 12.000 και πλ?ον φοιτητ??, με ?μφαση στι? οικονομικ??, διοικητικ?? και κοινωνικο-πολιτικ?? επιστ?με?. Η επ?τευξη υψηλ?? ποι?τητα? στη ζω? του Πανεπιστημ?ου αποτελε? πρ?τιστη μ?ριμνα. Παρ?γοντε? που προσδιορ?ζουν την ποι?τητα ε?ναι το υψηλ? επ?πεδο των πτυχιο?χων και των διδασκ?ντων, η συμμετοχ? του? στην παραγωγ? ν?α? γν?ση? με δημοσιε?σει? διεθνο?? κ?ρου?, οι καινοτ?με? μ?θοδοι διδασκαλ?α?, η σ?γχρονη υλικοτεχνικ? υποδομ? και το εξειδικευμ?νο διοικητικ? προσωπικ?. Με την αν?πτυξη ν?ων και την αναβ?θμιση των υπαρχ?ντων Προγραμμ?των Σπουδ?ν των Προπτυχιακ?ν Τμημ?των, την οργ?νωση υψηλ?? στ?θμη? Μεταπτυχιακ?ν Σπουδ?ν και την εν?σχυση τη? επιστημονικ?? ?ρευνα?, το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? φιλοδοξε? να γ?νει ?να απ? τα πρ?τα Αν?τατα Εκπαιδευτικ? Ιδρ?ματα στα Βαλκ?νια, αλλ? και στην Ευρ?πη, στου? τομε?? τη? εξειδ?κευσ?? του. Στ?χο? του, ε?ναι επ?ση?, να ανταποκρ?νεται στι? αν?γκε? τη? κοινων?α?, να συνεργ?ζεται με δημ?σιου? οργανισμο?? και ιδιωτικ?? επιχειρ?σει? και να συμπρ?ττει με ?λλα Πανεπιστ?μια και ερευνητικ? κ?ντρα με τρ?που? που θα συμπληρ?νουν και θα ενισχ?ουν τι? δραστηρι?τητ?? του. Συμβ?λλει, τ?λο?, με τι? ποικ?λε? πρωτοβουλ?ε? και εκδηλ?σει? του στο πολιτιστικ? γ?γνεσθαι τη? Θεσσαλον?κη? και τη? Μακεδον?α? διατηρ?ντα? συνεχ? δι?λογο με του? πολ?τε?.

Σημαντικο? Σταθμο? τη? Ιστορ?α? του

1930 Νυχτεριν? Εμπορικ? Επαγγελματικ? Σχολ? του ΕΒΕΘ

4亿彩票网代理Ιδρ?εται απ? το Εμπορικ? και Βιομηχανικ? Επιμελητ?ριο Θεσσαλον?κη? νυχτεριν? Εμπορικ? Επαγγελματικ? Σχολ?, μετεξ?λιξη τη? οπο?α? μπορε? να θεωρηθε? η Ανωτ?ρα Σχολ? Βιομηχανικ?ν Σπουδ?ν Θεσσαλον?κη?.

1948 ?δρυση ΑΣΒΣΘ

Με τον ΑΝ 800/1948 ιδρ?εται η ?εν Θεσσαλον?κη Ανωτ?ρα Σχολ? Βιομηχανικ?ν Σπουδ?ν? ω? ΝΠΙΔ 3ετο?? φο?τηση? υπ? την εποπτε?α του Υπουργε?ου Εθνικ?? Οικονομ?α?.

1954 Συγκρ?τηση του πρ?του Διοικητικο? Συμβουλ?ου

4亿彩票网代理Με την Υπουργικ? Απ?φαση 70139/15-1-1954 του υπουργο? Γενικο? Διοικητο? Βορε?ου Ελλ?δο?, συγκροτε?ται το πρ?το Διοικητικ? Συμβο?λιο τη? ΑΣΒΣΘ.

1956 ?γκριση Εσωτερικο? Κανονισμο? λειτουργ?α? ΑΣΒΣΘ

Εγκρ?νεται ο ?Εσωτερικ?? Κανονισμ?? τη? εν Θεσσαλον?κη Ανωτ?ρα? Σχολ?? Βιομηχανικ?ν Σπουδ?ν?. Με τον Κανονισμ? ρυθμ?ζονται αναλυτικ? ?λα τα θ?ματα που αφορο?ν στη διοικητικ? και εκπαιδευτικ? οργ?νωση τη? Σχολ??.

1957 Εγκα?νια και ?ναρξη λειτουργ?α? ΑΣΒΣΘ

Αρχ?ζει η ?ναρξη λειτουργ?α? τη? Σχολ?? με την εισαγωγ? των πρ?των σπουδαστ?ν.

1958 Ανωτατοπο?ηση ΑΣΒΣΘ

Η Σχολ? μετονομ?ζεται σε ?Ανωτ?τη Σχολ? Βιομηχανικ?ν Σπουδ?ν Θεσσαλον?κη??, η φο?τηση γ?νεται τετραετ??, ?το πτυχ?ον τη? Σχολ?? ε?ναι ισ?τιμον με αυτ? των λοιπ?ν Σχολ?ν τη? Ανωτ?τη? Παιδε?α??, η εποπτε?α τη? Σχολ?? ασκε?ται απ? το Υπουργε?ο Βιομηχαν?α?.

1962 Ν?ο? Κανονισμ?? Λειτουργ?α? ΑΣΒΣΘ

4亿彩票网代理Η Σχολ? διοικε?ται πλ?ον απ? Διοικητικ? Συμβο?λιο που διορ?ζεται απ? τον ΥΠΕΠΘ. ?τσι η εποπτε?α επ? τη? Σχολ?? ασκε?ται απ? το Υπουργε?ο Παιδε?α?. Εισ?γονται για πρ?τη φορ? κατευθ?νσει? (1. Οργαν?σεω? και Διοικ?σεω? και 2. Οικονομικ?) στο πρ?γραμμα σπουδ?ν τη? Σχολ??.

1966 Δημοσιοπο?ηση και μετονομασ?α τη? Σχολ?? (ΑΒΣΘ)

4亿彩票网代理Η Σχολ? μετονομ?ζεται σε ?Αν?τατη Βιομηχανικ? Σχολ? Θεσσαλον?κη?? και καθ?σταται ΝΠΔΔ. Μ?χρι την ?κδοση Βασιλικ?ν Διαταγμ?των που προβλ?πονταν απ? το σχετικ? ΝΔ, η Σχολ? διοικε?ται απ? προσωριν? πενταμελ? Σ?γκλητο.

1973 Απονομ? πρ?των διδακτορικ?ν διπλωμ?των

4亿彩票网代理Απον?μονται τα πρ?τα διδακτορικ? διπλ?ματα.

1974 Πανεπιστημιακ? ?ργανα διο?κηση?

4亿彩票网代理Λ?γο πριν απ? την πτ?ση τη? δικτατορ?α? θεσμοθετο?νται στη Σχολ? πανεπιστημιακ? ?ργανα διο?κηση?. Η διο?κηση τη? Σχολ?? ασκε?ται πλ?ον απ? τον Πρ?τανη και τη Σ?γκλητο.

1985 Διαχωρισμ?? Τμημ?των

Η Σχολ? χωρ?ζεται σε δ?ο τμ?ματα: το Τμ?μα Οικονομικ?ν Επιστημ?ν και το Τμ?μα Διο?κηση? Επιχειρ?σεων.

1990 Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? Οικονομικ?ν & Κοινωνικ?ν Επιστημ?ν

Η ΑΒΣΘ μετονομ?ζεται σε ?Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? Οικονομικ?ν και Κοινωνικ?ν Επιστημ?ν? και ιδρ?ονται 3 ν?α τμ?ματα: Τμ?μα Διεθν?ν και Ευρωπα?κ?ν Οικονομικ?ν Σπουδ?ν, Τμ?μα Λογιστικ?? και Χρηματοοικονομικ?? και Τμ?μα Εφαρμοσμ?νη? Πληροφορικ??.

1993 ?δρυση Τμ?ματο? Εκπαιδευτικ?? & Κοινωνικ?? Πολιτικ??

Ιδρ?εται το Τμ?μα Εκπαιδευτικ?? και Κοινωνικ?? Πολιτικ??. Το Τμ?μα θα δεχτε? του? πρ?του? φοιτητ?? τον Σεπτ?μβριο του 1997.

1996 ?δρυση 2 ν?ων τμημ?των

4亿彩票网代理Ιδρ?ονται δ?ο ν?α τμ?ματα: το Τμ?μα Βαλκανικ?ν, Σλαβικ?ν και Ανατολικ?ν Σπουδ?ν και το Τμ?μα Μουσικ?? Επιστ?μη? και Τ?χνη?. Τα ν?α τμ?ματα δ?χτηκαν του? πρ?του? φοιτητ?? του? τον Σεπτ?μβριο του 1998.

2004 ?δρυση αποκεντρωμ?νων τμημ?των σε ?δεσσα και Ν?ουσα

4亿彩票网代理Ιδρ?ονται ?λλα δ?ο τμ?ματα: Τμ?μα Μ?ρκετινγκ και Διο?κηση? Λειτουργι?ν με ?δρα την π?λη τη? ?δεσσα? και Τμ?μα Διο?κηση? Τεχνολογ?α? με ?δρα την π?λη τη? Ν?ουσα?.

2013 Σχ?διο ?Αθην?? - ?δρυση Σχολ?ν

Με το Σχ?διο ?Αθην??: αφαιρε?ται ο προσδιορισμ?? ?Οικονομικ?ν & Κοινωνικ?ν Επιστημ?ν? απ? την επ?σημη ονομασ?α του Πανεπιστημ?ου, συγχωνε?ονται τα αποκεντρωμ?να τμ?ματα (Ν?ουσα-?δεσσα) με τμ?ματα με ?δρα τη Θεσσαλον?κη και ιδρ?ονται για πρ?τη φορ? Σχολ??. ?τσι, σ?μερα το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? αποτελε?ται απ? τ?σσερι? Σχολ?? (Σχολ? Οικονομικ?ν και Περιφερειακ?ν Σπουδ?ν, Σχολ? Επιστημ?ν Διο?κηση? Επιχειρ?σεων, Σχολ? Επιστημ?ν Πληροφορ?α? και Σχολ? Κοινωνικ?ν, Ανθρωπιστικ?ν Επιστημ?ν και Τεχν?ν) με ?δρα τη Θεσσαλον?κη, οι οπο?ε? συγκροτο?νται απ? συνολικ? οκτ? Τμ?ματα.

?

?

Εορτασμ?? 30 χρ?νων ΑΒΣΘ (8-12-1987)

?

?

?ναρξη εορτασμ?ν για τα 50 χρ?νια
παρουσ?α του Προ?δρου τη? Δημοκρατ?α? Κ?ρολου Παπο?λια (27-10-2007)

?
?

?κδοση γραμματοσ?μου για τα 50 Χρ?νια Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α?

?

?

Επετειακ? Συναυλ?α για τα 60 χρ?νια του Πανεπιστημ?ου
και τα 20 χρ?νια του Τμ?ματο? Μουσικ?? Επιστ?μη? και Τ?χνη? (31-1-2018)

??

?

Λ?ξη Εορτασμ?ν για τα 60 χρ?νια (26-11-2018)

?

Συμβο?λιο του Ιδρ?ματο?

4亿彩票网代理Οι αρμοδι?τητε? του Συμβουλ?ου προβλ?πονταν στον Ν. 4009/2011. Μεταξ? ?λλων ?ταν να: α) οργαν?νει τη διαδικασ?α αν?δειξη? του Πρ?τανη, επιλ?γοντα? 3 υποψηφ?ου? μεταξ? αυτ?ν που υπ?βαλαν υποψηφι?τητα για τη θ?ση του Πρ?τανη, ο οπο?ο? εκλ?γεται απ? του? καθηγητ?? και του? υπηρετο?ντε? λ?κτορε? του ιδρ?ματο? με ?μεση, μυστικ? και καθολικ? ψηφοφορ?α, ?στερα απ? διεθν? πρ?σκληση ενδιαφ?ροντο?, β) εγκρ?νει και αναθεωρε? τον Εσωτερικ? Κανονισμ?, γ) συγκροτε? τη Μον?δα Διασφ?λιση? Ποι?τητα? (ΜΟΔΙΠ), δ) επιλ?γει τον Γραμματ?α του Ιδρ?ματο? ?στερα απ? εισ?γηση του Πρ?τανη, ε) εγκρ?νει τον προ?πολογισμ?, στ) χαρ?σσει τη στρατηγικ? για την αν?πτυξη του Ιδρ?ματο?. Ο θεσμ?? του Συμβουλ?ου καταργ?θηκε με τον Ν. 4485/2017.

2012-2016

Πρ?εδρο?

Γε?ργιο? Κωνσταντιν?δη?, 4亿彩票网代理καθηγητ?? 4亿彩票网代理ooth 4亿彩票网代理chool of 4亿彩票网代理usiness, 4亿彩票网代理niversity of 4亿彩票网代理hicago, 4亿彩票网代理hicago, 4亿彩票网代理llinois, ΗΠΑ

?

Αναπληρωτ?? Πρ?εδρο?

Ανδρ?α? Γεωργ?ου, καθηγητ?? του Τμ?ματο? Οργ?νωση? και Διο?κηση? Επιχειρ?σεων του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

?

Εσωτερικ? Μ?λη

Θεοφ?νη? Καραγι?ργο?, καθηγητ?? του Τμ?ματο? Οργ?νωση? και Διο?κηση? Επιχειρ?σεων του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Ελ?νη Κατσο?λη-Κ?του, καθηγ?τρια του Τμ?ματο? Εφαρμοσμ?νη? Πληροφορικ?? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Χρ?στο? Κωνσταντ?το?, καθηγητ?? του Τμ?ματο? Οικονομικ?ν Επιστημ?ν του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Κωνσταντ?νο? Μαργαρ?τη?4亿彩票网代理, καθηγητ?? του Τμ?ματο? Εφαρμοσμ?νη? Πληροφορικ?? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Ιω?ννη? Παπαναστασ?ου4亿彩票网代理, καθηγητ?? του Τμ?ματο? Λογιστικ?? και Χρηματοοικονομικ?? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Δημ?τριο? Π?τρα?, καθηγητ?? του Τμ?ματο? Μουσικ?? Επιστ?μη? και Τ?χνη? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Φ?τιο? Σι?κη?, αναπληρωτ?? καθηγητ?? του Τμ?ματο? Βαλκανικ?ν, Σλαβικ?ν και Ανατολικ?ν Σπουδ?ν του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

?

Εξωτερικ? Μ?λη

Ελ?νη Κατσαρο?4亿彩票网代理, καθηγ?τρια του 4亿彩票网代理epartment of 4亿彩票网代理urriculum and 4亿彩票网代理nstruction, 4亿彩票网代理chool of 4亿彩票网代理ducation, 4亿彩票网代理niversity of 4亿彩票网代理llinois at 4亿彩票网代理hicago, ΗΠΑ

Κυρι?κο? Λουφ?κη?, δρ Χημε?α?, πρ?εδρο? και διευθ?νων σ?μβουλο? ?Λουφ?κη? Χημικ? ΑΒΕΕ?

Στυλιαν?? Περρ?κη?, καθηγητ?? του 4亿彩票网代理epartment of 4亿彩票网代理inance, 4亿彩票网代理he 4亿彩票网代理ohn 4亿彩票网代理olson 4亿彩票网代理chool of 4亿彩票网代理usiness, 4亿彩票网代理oncordia 4亿彩票网代理niversity, 4亿彩票网代理ontreal, Καναδ??

Ιω?ννη? Ρεντζεπ?ρη?, δρ πολιτικ?? μηχανικ?? ΕΔΕ (Εργολ?πτη? Δημοσ?ων ?ργων)

Νικ?λαο? Σαχιν?δη?, καθηγητ?? του 4亿彩票网代理epartment of 4亿彩票网代理hemical 4亿彩票网代理ngineering, 4亿彩票网代理arnegie 4亿彩票网代理ellon 4亿彩票网代理niversity, 4亿彩票网代理ittsburgh, 4亿彩票网代理ennsylvania, ΗΠΑ.

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆