4亿彩票网代理

Η στρατηγικ? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?


?ραμα και Αποστολ?:

?Σε ?να δυναμικ? και ταχ?ω? μεταβαλλ?μενο διεθν?? περιβ?λλον, το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? υπηρετε? την τοπικ?, εθνικ? και περιφερειακ? κοινων?α και οικονομ?α προ?γοντα? την επιστ?μη στο ευρ?τερο φ?σμα των οικονομικ?ν και κοινωνικ?ν επιστημ?ν, των επιστημ?ν τη? πληροφορ?α? και των τεχν?ν, επιδι?κοντα? την αριστε?α με ?ρου? κοινωνικ?? ευαισθησ?α? χωρ?? αποκλεισμο?? και καλλιεργ?ντα? ευρ?τερα την παιδε?α και τον πολιτισμ?. ?

??ραμα του Πανεπιστημ?ου ε?ναι να αναδειχθε? σε ?να διεθν?? καταξιωμ?νο Αν?τατο Εκπαιδευτικ? ?δρυμα των επιστημονικ?ν πεδ?ων που θεραπε?ει,

 • επιδι?κοντα? την ερευνητικ? και διδακτικ? αριστε?α μ?σα απ? διαδικασ?ε? συνεχο?? βελτ?ωση?,
 • ενστερνιζ?μενο μια πολιτικ? εξωστρ?φεια? μ?σα απ? ?να διεθν?? δ?κτυο συνεργασι?ν με ερευνητικο?? και εκπαιδευτικο?? οργανισμο??.

?Για την επ?τευξη του μακροπρ?θεσμου ορ?ματ?? του και τη στ?ριξη τη? διαχρονικ?? αποστολ?? του, το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? κατ? την περ?οδο 2018–2022 θα εισ?γει και θα εφαρμ?σει διαδικασ?ε? στρατηγικο? σχεδιασμο? σε επ?πεδο Ιδρ?ματο?, Σχολ?ν και Τμημ?των που στοχε?ουν στην επ?τευξη και διατ?ρηση μια? δυναμικ?? ισορροπ?α? αν?μεσα σε:

 • Στ?ριξη τη? αριστε?α? στη διδασκαλ?α και διασφ?λιση? τη?? ποι?τητα? σπουδ?ν για το σ?νολο του φοιτητικο? πληθυσμο?,
 • ?μφαση στην ερευνητικ? αριστε?α και αξιοπο?ηση των? οικονομικ?ν και κοινωνικ?ν αποτελεσμ?των τη? στο πλα?σιο τη? Ευρωπα?κ?? πολιτικ?? ?ξυπνη? περιφερειακ?? εξειδ?κευση?,
 • Εμβ?θυνση τη? γν?ση? στα υπ?ρχοντα επιστημονικ? πεδ?α και διερε?νηση ν?ων πεδ?ων με εν?σχυση τη? διεπιστημονικ?? προσ?γγιση?,
 • Συνεχ? προσωπικ? αν?πτυξη του ακαδημα?κο? και διοικητικο? ανθρ?πινου δυναμικο? και αξιοπο?ηση? τη? στην υπηρεσ?α του Ιδρ?ματο?,
 • Εμπλουτισμ? τη? μαθησιακ?? εμπειρ?α? των φοιτητ?ν και συμβολ?? του? στα κοινωνικ? και πολιτιστικ? δρ?μενα τη? π?λη? τη? Θεσσαλον?κη?,
 • Αν?δειξη του ιδρ?ματο? σε περιφερειακ? π?λο καινοτομ?α? μ?σα απ? συνεργασ?ε? με επιχειρ?σει?, φορε?? και οργανισμο?? τη? πραγματικ?? οικονομ?α?, του ευρ?τερου δημ?σιου τομ?α και τη? κοινων?α? των πολιτ?ν, με σεβασμ? στην πολυπολιτισμικ?τητα και διαφορετικ?τητα.

?

?Το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? ω? εκ τη? χωροθ?τησ?? του στην π?λη τη? Θεσσαλον?κη?, διαχρονικ? κ?ντρο εμπορ?ου και τ?πο? συν?ντηση? ανθρ?πων και πολιτισμ?ν, ευνοε?ται να αναπτ?ξει συν?ργειε? και οικονομ?ε? πεδ?ου με ?λλου? φορε?? τη? π?λη? και τη? ευρ?τερη? περιφ?ρεια? στην τριτοβ?θμια εκπα?δευση, με ερευνητικ? κ?ντρα, αλλ? και με φορε?? επιχειρηματικ?τητα?, π.χ. επιμελητ?ρια, συνδ?σμου? επιχειρ?σεων, διακρατικο?? επιχειρηματικο?? φορε??, κλπ. ?στε να συμβ?λλει στο σχεδιασμ? και αν?πτυξη προγραμμ?των σπουδ?ν σε προπτυχιακ?, μεταπτυχιακ?, και διδακτορικ? επ?πεδο που θα παρ?γουν και διαχ?ουν γν?ση, εξειδικευμ?νο δυναμικ?, και καινοτομ?ε? σε οριζ?ντιε? δρ?σει? που εντ?σσονται στον περιφερειακ? αναπτυξιακ? σχεδιασμ?, ?πω? συνδυασμ?νε? μεταφορ??, δ?κτυα επικοινωνι?ν, αναπτυξιακ? διασυνοριακ? δ?κτυα, τουριστικ? και αγροτοδιατροφικ? σχ?ματα, κ.?.

Εξαιτ?α? τη? εγγ?τητ?? του με την περιοχ? των Βαλκαν?ων και τη? Νοτιοανατολικ?? Ευρ?πη? γενικ?τερα ε?ναι σε θ?ση να αναπτ?ξει εκπαιδευτικ? και ερευνητικ? δ?κτυα με φορε?? τη? τριτοβ?θμια? εκπα?δευση? των γειτονικ?ν χωρ?ν, και γενικ?τερα να αναδειχθε? ω? το κ?ντρο εν?? cluster Πανεπιστημ?ων που θα συμβ?λλουν με στρατηγικ?? δρ?σει? στη διασυνοριακ? συνεργασ?α και αν?πτυξη.?

Για να ε?ναι αποτελεσματικ?? οι προαναφερ?μενε? διαδικασ?ε? στρατηγικο? σχεδιασμο? χρει?ζεται να λαμβ?νουν υπ?ψη την πραγματικ?τητα ?τι τα πανεπιστ?μια χαρακτηρ?ζονται απ? λειτουργικ? αυτονομ?α των Σχολ?ν και των Τμημ?των. Ω? εκ το?του, οι πρυτανικ?? αρχ?? και η Σ?γκλητο? οφε?λουν να ενθαρρ?νουν την αν?πτυξη? μια? εξωστρεφο??, στρατηγικ? προσανατολισμ?νη? κουλτο?ρα? στα Τμ?ματα. Η μ?θοδο? που υπηρετε? αυτ?ν την προσ?γγιση ε?ναι εκε?νη των ?στρατηγικ?ν πρωτοβουλι?ν?.? Οι στρατηγικ?? πρωτοβουλ?ε? για την περ?οδο 2018 – 2022 που εισηγ?θηκε ο Πρ?τανη?, ?χοντα? λ?βει υπ?ψη του τι? προτ?σει? τη? ΜΟ.ΔΙ.Π. και θα εγκριθο?ν απ? τη Σ?γκλητο του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? περιλαμβ?νονται στο παρακ?τω Στρατηγικ? Σχ?διο Δρ?ση? 2018-2022.?

Οι στρατηγικ?? πρωτοβουλ?ε?, οι οπο?ε? θα πραγματοποιηθο?ν σε β?θο? τριετ?α?, στοχε?ουν: αφεν?? μεν στην ενεργοπο?ηση του συν?λου του ανθρ?πινου δυναμικο? του πανεπιστημ?ου για την εξειδ?κευση και επ?τευξη των στρατηγικ?ν στ?χων του ιδρ?ματο?, αφετ?ρου δε στην εν?σχυση τη? κουλτο?ρα? ολικ?? ποι?τητα? στην εκπα?δευση. Η πρ?οδο? στην κατε?θυνση τη? επ?τευξη? των στρατηγικ?ν στ?χων μετρ?ται σε ετ?σια β?ση με αντ?στοιχου? δε?κτε?. Τυχ?ν απαρα?τητε? διορθωτικ?? δρ?σει? αποφασ?ζονται απ? τον Πρ?τανη, ο οπο?ο? μπορε? επιπλ?ον να εισηγηθε? στη Σ?γκλητο την προσθ?κη ν?ων στρατηγικ?ν πρωτοβουλι?ν, ? την απ?συρση ?δη υφισταμ?νων.

?

?Στρατηγικ? Σχ?διο Δρ?ση? Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? 2018 - 2022

?

Στρατηγικ? σε επ?πεδο ιδρ?ματο?.

4亿彩票网代理Το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α?, λαμβ?νοντα? υπ?ψη ?λα τα παραπ?νω, για την περ?οδο 2018 – 2022 ?χει θ?σει π?ντε στρατηγικο?? στ?χου? σε επ?πεδο ιδρ?ματο?, που υποστηρ?ζονται ?μεσα με στρατηγικ?? πρωτοβουλ?ε? οι οπο?ε? συμβ?λλουν με ?μεσο και μετρ?σιμο τρ?πο στην επ?τευξη των στ?χων αυτ?ν. Οι στρατηγικο? στ?χοι ?χουν κατηγοριοποιηθε? με β?ση την εξωτερικ? και εσωτερικ? εστ?αση του Ιδρ?ματο?, ?τσι ?στε να συνεισφ?ρουν, αφεν?? μεν στην επιτυχ?α του πανεπιστημ?ου στο εξωτερικ? περιβ?λλον, αφετ?ρου δε, στην προ?θηση των απαιτο?μενων εσωτερικ?ν αλλαγ?ν.

?Αναφορικ? με την εξωτερικ? εστ?αση4亿彩票网代理, οι αντ?στοιχοι στρατηγικο? στ?χοι ε?ναι:

 1. Διεθνε?? συνεργασ?ε? με ΑΕΙ και ερευνητικο?? οργανισμο?? για την επ?τευξη ερευνητικ?? αριστε?α?.
 2. Συνεργασ?α με φορε?? και οργανισμο?? τη? περιφερειακ?? οικονομ?α? & κοινων?α? για την αν?δειξη του πανεπιστημ?ου σε π?λο καινοτομ?α?.?

Με τον φιλ?δοξο αυτ? συνδυασμ?, το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? επιδι?κει να θ?σει το στρατηγικ? του στ?γμα τ?σο σε περιφερειακ? ?σο και σε διεθν?? επ?πεδο. Οι στρατηγικ?? πρωτοβουλ?ε? σε επ?πεδο ιδρ?ματο? που στηρ?ζουν του? παραπ?νω δ?ο στ?χου? ε?ναι:

 1. Δημιουργ?α αποτελεσματικο? μηχανισμο? για την εκπ?νηση/υλοπο?ηση σχεδ?ου δρ?ση? για την αν?πτυξη εξωτερικ?ν συνεργασι?ν. Οι δε?κτε? με του? οπο?ου θα παρακολουθε?ται απ? την ΜΟ.ΔΙ.Π. η πρωτοβουλ?α ε?ναι: (α) Αριθμ?? ν?ων συνεργασι?ν με ΑΕΙ & ερευνητικο?? οργανισμο??, (β) ετ?σιο? αριθμ?? αναφορ?ν εκπροσ?πων του Πανεπιστημ?ου σε συμβουλευτικ?? δομ?? τη? Περιφ?ρεια?, του Δ?μου, κλαδικ?ν φορ?ων κ.λπ.
 2. ?Δημιουργ?α δεξαμεν?? σκ?ψη? (4亿彩票网代理hink 4亿彩票网代理ank) μελ?ν ΔΕΠ με εμπειρ?α στι? διεθνε?? ερευνητικ?? συνεργασ?ε?. Η πρωτοβουλ?α οδηγε? στη δημιουργ?α μια? ?τυπη? δομ?? και ο σχετικ?? δε?κτη? ε?ναι ο ετ?σιο? αριθμ?? εργαστηρ?ων (workshops) που οργαν?νει και εκτελε? η δομ? αυτ?.
 3. Σ?σταση Επιτροπ?? για την Αξιοπο?ηση του 4亿彩票网代理uropean 4亿彩票网代理niversities 4亿彩票网代理nitiative. Ο ?μεσο? στ?χο?? τη? πρωτοβουλ?α? ε?ναι να καταστε? το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α?? 4亿彩票网代理ssociate 4亿彩票网代理ember σε ?να δ?κτυο εντ?? τη? προγραμματικ?? περι?δου.
 4. Δημιουργ?α ηλεκτρονικο? Ιδρυματικο? Αποθετηρ?ου (ΙΔ.ΑΠ.) στο πλα?σιο μια? πολιτικ?? open-access ?σον αφορ? τι? δημοσιε?σει? των μελ?ν τη? πανεπιστημιακ?? κοιν?τητα? (affiliation Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α?). Οι δε?κτε? με του? οπο?ου? θα παρακολουθε?ται απ? τη ΜΟ.ΔΙ.Π. η πρωτοβουλ?α ε?ναι:

(α) Ετ?σιο? αριθμ?? καταχωρημ?νων δημοσιε?σεων,

(β) ποσοστ? (%) δημοσιευμ?νων Ανοικτ?? Πρ?σβαση? (Α.Π.)? επ? των κατατεθειμ?νων:

Αριθμ?? δημοσιε?σεων στο ΙΔ.ΑΠ.? με Α.Π. / Συνολικ?? Αριθμ?? δημοσιε?σεων στο ΙΔ.ΑΠ.,

4亿彩票网代理(γ) ποσοστ? δημοσιε?σεων του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? που περιλαμβ?νονται στη 4亿彩票网代理copus και ταυτ?χρονα ?χουν κατατεθε? στο ΙΔ.ΑΠ. επ? του συν?λου των δημοσιε?σεων του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? που περιλαμβ?νονται στη 4亿彩票网代理copus

Δημοσιε?σει? απ? τη 4亿彩票网代理copus στο ΙΔ.ΑΠ.)/(Σ?νολο δημοσιε?σεων στη 4亿彩票网代理copus,

(δ) ποσοστ? δημοσιε?σεων του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? που περιλαμβ?νονται στη 4亿彩票网代理copus και ταυτ?χρονα ?χουν κατατεθε? στο ΙΔ.ΑΠ. με Α.Π. επ? του συν?λου των δημοσιε?σεων του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? που περιλαμβ?νονται στη 4亿彩票网代理copus:

Δημοσιε?σει? απ? τη 4亿彩票网代理copus στο ΙΔ.ΑΠ.? με Α.Π.)/(Σ?νολο δημοσιε?σεων στη 4亿彩票网代理copus.

?

Αναφορικ? με την εσωτερικ? εστ?αση, οι αντ?στοιχοι στρατηγικο? στ?χοι ε?ναι:

 1. Βελτιστοπο?ηση τη? οργ?νωση? και λειτουργικ?τητα? του πανεπιστημιακο? οργανισμο?.
 2. Συνεχ?? βελτ?ωση προπτυχιακ?ν προγραμμ?των σπουδ?ν.
 3. Σχεδιασμ?? ν?ων προπτυχιακ?ν και μεταπτυχιακ?ν προγραμμ?των σπουδ?ν με αντ?κτυπο στην κοινων?α.

4亿彩票网代理Με τον συνδυασμ? των τρι?ν αυτ?ν στ?χων, το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? επιδι?κει να πετ?χει τι? βελτι?σει? εκε?νε? στο εσωτερικ? του περιβ?λλον που θα του επιτρ?ψουν να ανταποκριθε? ω? οργανισμ?? στι? απαιτ?σει? των στρατηγικ?ν στ?χων εξωτερικ?? εστ?αση?. Οι στρατηγικ?? πρωτοβουλ?ε? σε επ?πεδο ιδρ?ματο? που στηρ?ζουν του? παραπ?νω τρει? στ?χου? εσωτερικ?? εστ?αση? ε?ναι:

 1. Εμπλουτισμ?? και επικαιροπο?ηση υφιστ?μενων δεικτ?ν αποτελεσματικ?τητα? και αποδοτικ?τητα?. Στ?χο? τη? πρωτοβουλ?α? ε?ναι η στεν?τερη σ?νδεση του συστ?ματο? διασφ?λιση? ποι?τητα? με τη διαδικασ?α στρατηγικο? σχεδιασμο? του Πανεπιστημ?ου, παραδοτ?ο δε αποτελε? η ?κθεση προτειν?μενη? επικαιροπο?ηση? δεικτ?ν απ? την ΜΟ.ΔΙ.Π.
 2. Μελ?τη σκοπιμ?τητα? ?σον αφορ? την εστ?αση τη? αν?πτυξη? των ακαδημα?κ?ν δραστηριοτ?των του Πανεπιστημ?ου σε επιστημονικ? αντικε?μενα ιδια?τερη? σημασ?α? για την περιφερειακ? οικονομ?α, την κοινων?α και τον πολιτισμ?. Δεδομ?νη? τη? πολυπλοκ?τητα? του θ?ματο? - το οπο?ο αφορ? τ?σο προπτυχιακ? ?σο και μεταπτυχιακ? προγρ?μματα - καθ?? και τη? αν?γκη? ενδελεχο?? ?ρευνα? και συνομιλ?α? με ενδιαφερ?μενου? εσωτερικο?? και εξωτερικο?? stakeholders, η διαδικασ?α θα ανο?ξει διερευνητικ? με μ?α σειρ? ημερ?δων. Δε?κτη?: ετ?σιο? αριθμ?? ημερ?δων σε θ?ματα ?πω? logistics, εν?ργεια? κλπ.?
 3. Εν?σχυση συνεργασ?α? για προ?θηση διατμηματικ?ν μεταπτυχιακ?ν προγραμμ?των. Η πρωτοβουλ?α θα παρακολουθε?ται: (α) με ?να παραδοτ?ο - ?κθεση αλληλοεπικ?λυψη? υφισταμ?νων προγραμμ?των (β) με δε?κτη: αριθμ? ν?ων διατμηματικ?ν μεταπτυχιακ?ν προγραμμ?των.
 4. Απ?κτηση ν?ων κτηριακ?ν εγκαταστ?σεων π?ραν των υπαρχ?ντων. Η εξ?λιξη τη? μακρ?πνοη? αυτ?? πρωτοβουλ?α? παρακολουθε?ται με την πορε?α υλοπο?ηση? των φ?σεων τη? ?λη? διαδικασ?α?.


Λειτουργικ?? στρατηγικ?? (εξειδ?κευση τη? κεντρικ?? στρατηγικ??)

4亿彩票网代理Οι ιδρυματικο? στρατηγικο? στ?χοι εξειδικε?ονται σε λειτουργικο?? και οι ιδρυματικ?? στρατηγικ?? πρωτοβουλ?ε? συνοδε?ονται απ? λειτουργικ??, ?τσι ?στε να εμπλακε? στην εφαρμογ? τη? στρατηγικ?? διαδικασ?α? το σ?νολο του ανθρ?πινου δυναμικο? του Πανεπιστημ?ου. Οι λειτουργικ?? στρατηγικ?? αναλ?ονται σε π?ντε πυλ?νε?, οι οπο?οι καλ?πτουν ?λε? τι? παραμ?τρου? του συστ?ματο? διασφ?λιση? ποι?τητα?.

?Α) Διδασκαλ?α και Φοιτητ??

Ο πυλ?να? αυτ??, που εκφρ?ζει τον πυρ?να τη? καθημεριν?? δραστηρι?τητα? του Πανεπιστημ?ου, συμμετ?χει με τ?σσερι? στρατηγικο?? στ?χου?:

 1. Διασφ?λιση τη? ακαδημα?κ?? ποι?τητα? στην εκπαιδευτικ? διαδικασ?α. Αντ?στοιχη στρατηγικ? πρωτοβουλ?α αποτελε? η καθι?ρωση μηχανισμ?ν αναγν?ριση? και επιβρ?βευση? τη? διδακτικ?? αριστε?α?. Η πρ?οδο? τη? πρωτοβουλ?α? μετρ?ται με δ?ο παραδοτ?α: (α) τη δημοσιοπο?ηση τη? σχετικ?? απ?φαση?, (β) τουλ?χιστον μ?α απονομ? βραβε?ων.
 2. Εν?σχυση ποι?τητα?? μαθησιακ?? εμπειρ?α?. Ο στ?χο? αυτ?? υπηρετε?ται απ? ?ξι στρατηγικ?? πρωτοβουλ?ε?:

(α) Δημιουργ?α επικαιροποιημ?νη? β?ση? δεδομ?νων αποφο?των. Δε?κτη?: το ποσοστ? (%) των καταγεγραμμ?νων δεδομ?νων αποφο?των απ? το 2000.

(β) Εν?σχυση του θεσμο? τη? Πρακτικ?? ?σκηση?. Δε?κτη? ποι?τητα? τη? Α.ΔΙ.Π.: Δ.1.4.15 (Μ?σο ετ?σιο ποσοστ? συμμετοχ?? στην Πρακτικ? ?σκηση)

(γ) Διοργ?νωση Θεριν?ν Σχολε?ων. Δε?κτη?: Ετ?σιο? αριθμ?? εκπαιδευ?μενων στα Θεριν? Σχολε?α.

4亿彩票网代理(δ) Βελτ?ωση και ενοπο?ηση των ηλεκτρονικ?ν υπηρεσι?ν προ? φοιτητ??. Παραδοτ?ο: Ενοπο?ηση των υφισταμ?νων πλατφορμ?ν (studentsweb-compus).

4亿彩票网代理(ε) Συνεργασ?α μεταξ? Τμημ?των του Πανεπιστημ?ου για παροχ? μαθημ?των ελε?θερη? επιλογ??. Δε?κτε?:

(ε.1) Αριθμ?? Τμημ?των που παρ?χουν τη δυνατ?τητα μαθημ?των ελε?θερη? επιλογ??,

(ε.2) συνολικ?? αριθμ?? κοιν?ν μαθημ?των ελε?θερη? επιλογ??.

(στ) Συν?γορο? του φοιτητ?. Παραδοτ?ο: δημιουργ?α γραφε?ου, ω? νομικ? υποχρ?ωση.

 1. Εν?σχυση τη? διεθνοπο?ηση? – Α?ξηση τη? κινητικ?τητα? των φοιτητ?ν. Π?ραν τη? συνεχο?? ενθ?ρρυνση? των φοιτητ?ν να συμμετ?χουν σε προγρ?μματα κινητικ?τητα?,? ο στ?χο? αυτ?? υπηρετε?ται και απ? μια πρωτοβουλ?α, την πρ?σκληση διακεκριμ?νων στην ?ρευνα καθηγητ?ν απ? το εξωτερικ? για διαλ?ξει? και σεμιν?ρια. Δε?κτη?: ετ?σιο? αριθμ?? προσκεκλημ?νων καθηγητ?ν.
 2. Εναρμ?νιση γλωσσικ?? πολιτικ?? με την επ?σημη Ευρωπα?κ?. Αντ?στοιχη στρατηγικ? πρωτοβουλ?α αποτελε? η α?ξηση του αριθμο? των μαθημ?των αν? Τμ?μα στην Αγγλικ? γλ?σσα. Δε?κτη?: το ποσοστ? (%) του αριθμο? των μαθημ?των αν? πρ?γραμμα σπουδ?ν που προσφ?ρονται (και) στην Αγγλικ? γλ?σσα.

?Β) ?ρευνα

Η προσπ?θεια βελτ?ωση? των ερευνητικ?ν επιδ?σεων του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? μεταφρ?ζεται σε τ?σσερι? στρατηγικο?? στ?χου?:

 1. Βελτ?ωση των επιδ?σεων στην παραγωγ? και αναγν?ριση του ερευνητικο? ?ργου. Αντ?στοιχη πρωτοβουλ?α αποτελε? η ενεργοπο?ηση του θεσμο? των ερευνητικ?ν βραβε?ων, με παραδοτ?ο την απονομ? τουλ?χιστον δ?ο ετ?σιων βραβε?ων κατ? την δι?ρκεια τη? προγραμματικ?? περι?δου.
 2. Προσ?λκυση ν?ου ερευνητικο? δυναμικο?. Ο στ?χο? στηρ?ζεται με την αντ?στοιχη πρωτοβουλ?α, τη διοργ?νωση συνεδρ?ων υποψηφ?ων/ν?ων διδακτ?ρων και θεριν?ν σχολε?ων. Δε?κτη?: ετ?σιο? αριθμ?? συνεδρ?ων υποψηφ?ων/ ν?ων διδακτ?ρων και θεριν?ν σχολε?ων που διοργαν?θηκαν.
 3. Α?ξηση τη? χρηματοδ?τηση? ?ρευνα?. Η σχετικ? πρωτοβουλ?α αφορ? τη χρηματοδ?τηση επιστημονικ?ν συνεδρ?ων και ημερ?δων. Δε?κτη?: ο ετ?σιο? αριθμ?? επιστημονικ?ν Συνεδρ?ων/Ημερ?δων που χρηματοδοτ?θηκαν.
 4. Εν?σχυση τη? αρτι?τητα? τη? ερευνητικ?? μεθοδολογ?α?. Η σχετικ? στρατηγικ? πρωτοβουλ?α αφορ? τη δημιουργ?α σε πρ?τη φ?ση εν?? διατμηματικο? κ?ντρου μεθοδολογ?α? ποιοτικ?? ?ρευνα?. Παραδοτ?α: (α) η θεσμοθ?τηση κ?ντρου, (β) ο σχεδιασμ?? σχετικο? προγρ?μματο? στο Κ?ντρο Επιμ?ρφωση? και Δια Β?ου Μ?θηση? (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Δε?κτη?: ο ετ?σιο? αριθμ?? καταρτιζομ?νων.

?Γ) Ανθρ?πινο Δυναμικ?

Το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? θεωρε? ?τι για την επ?τευξη των στρατηγικ?ν του στ?χων απαιτε?ται η εν?σχυση μ?α? κουλτο?ρα? συνεχο?? βελτ?ωση? του ανθρ?πινου δυναμικο? του, τ?σο του ακαδημα?κο? ?σο και του διοικητικο? και τεχνικο?. Ο πυλ?να? αυτ?? υπηρετε?ται απ? δ?ο στρατηγικο?? λειτουργικο?? στ?χου?:

 1. Εν?σχυση και αν?πτυξη του ακαδημα?κο? προσωπικο?. Η αντ?στοιχη πρωτοβουλ?α αφορ? την εν?σχυση τη? κινητικ?τητα? του ακαδημα?κο? προσωπικο? στο εξωτερικ?. Η πρ?οδο? τη? πρωτοβουλ?α? παρακολουθε?ται με τον δε?κτη Δ1.3.18. Το Μ?σο ετ?σιο ποσοστ? εξερχομ?νων μελ?ν ΔΕΠ με 4亿彩票网代理rasmus.
 2. Αν?πτυξη ικανοτ?των και δεξιοτ?των διοικητικο? και τεχνικο? προσωπικο?. Αντ?στοιχη πρωτοβουλ?α: Επιμ?ρφωση προσωπικο? σε σ?γχρονε? τεχνολογ?ε?, εντ?? κυρ?ω? του Πανεπιστημ?ου, καθ?? και σε ?λλα θ?ματα με συμμετοχ? του Προγρ?μματα Επιμ?ρφωση? εκτ?? Πανεπιστημ?ου (π.χ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Δε?κτη?: Ετ?σιο? αριθμ?? επιμορφο?μενων ατ?μων διοικητικο? και τεχνικο? προσωπικο?.

?Δ) Καινοτομ?α και αντ?κτυπο? στην κοινων?α

4亿彩票网代理Η σ?νδεση του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? με την επιστημονικ? κοιν?τητα και την τοπικ? κοινων?α στο σ?νολ? τη? υπηρετε?ται απ? τρει? στ?χου?:

 1. Υλοπο?ηση Προγραμμ?των Δια Β?ου Μ?θηση?. Την επ?τευξη ?του στ?χου αναλαμβ?νουν δ?ο πρωτοβουλ?ε?:

α. ? Καταγραφ? αναγκ?ν εκπα?δευση? για την τοπικ? κοινων?α και σχεδιασμ?? ν?ων προγραμμ?των, με παραδοτ?ο τη σχετικ? αναφορ?.

4亿彩票网代理β. ? Σχεδιασμ?? Προγραμμ?των Διετο?? Επαγγελματικ?? Εκπα?δευση?. Δε?κτη?: αριθμ?? ν?ων προγραμμ?των που σχεδι?στηκαν.

 1. Βελτ?ωση τη? προσφορ?? και αναγνωρισιμ?τητα? του Πανεπιστημ?ου στην τοπικ? κοινων?α, συνοδευ?μενη απ? δ?ο πρωτοβουλ?ε?:

α. ? Βελτ?ωση τη? προβολ?? των Εκδ?σεων Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? και αν?δειξη του ρ?λου του?. Δε?κτη?: ετ?σιο? αριθμ?? εκδηλ?σεων σχετικ? με το ?ργο των εκδ?σεων.?

β. ? Πολιτιστικ?? εκδηλ?σει? ανοικτ?? στην τοπικ? και ευρ?τερη κοινων?α. Δε?κτε?: (β.1) ετ?σιο? αριθμ?? εκδηλ?σεων εντ?? του πανεπιστημ?ου (β.2) ετ?σιο? αριθμ?? εκδηλ?σεων στην π?λη τη? Θεσσαλον?κη? (β.3) ετ?σιο? αριθμ?? εκδηλ?σεων σε εθνικ? και διεθν?? επ?πεδο.

 1. Βελτ?ωση τη? συνεισφορ?? και αναγνωρισιμ?τητα? του Πανεπιστημ?ου στην ακαδημα?κ? κοιν?τητα. Πρωτοβουλ?α: Περιοδικ? ηλεκτρονικ? ?κδοση εξαμηνια?ου δελτ?ου σχετικ? με τι? επιστημονικ?? επιδ?σει? του Πανεπιστημ?ου. Δε?κτη?: ετ?σιο? αριθμ?? ηλεκτρονικ?ν εκδ?σεων.

?

Π?ροι, Υπηρεσ?ε? & Υποδομ??

Η στρατηγικ? στον πυλ?να αυτ?ν υπηρετε?ται? απ? τρει? στ?χου?:

 1. Διασφ?λιση εν?? ?ριστου περιβ?λλοντο? και ποι?τητα? υποδομ?ν και υπηρεσι?ν (συμπεριλαμβανομ?νων των ηλεκτρονικ?ν). Πρωτοβουλ?α: Κατ?ρτιση σχεδ?ου αριστοπο?ηση? χρ?σεων χ?ρων. Παραδοτ?ο: σχεδιασμ?? και εφαρμογ? τεχνολογικ? ελεγχ?μενη? βελτιστοπο?ηση?? στο σ?στημα κρ?τηση? χ?ρων.??
 2. Α?ξηση τη? εξωτερικ?? χρηματοδ?τηση?. Πρωτοβουλ?α: Δημιουργ?α επιτροπ?? αναζ?τηση? χορηγι?ν και δωρε?ν. Παραδοτ?ο: Σ?σταση επιτροπ??.
 3. Βελτιστοπο?ηση τη? κατανομ?? των π?ρων. Πρωτοβουλ?α: Αναζ?τηση π?ρων για την εν?σχυση κοινωνικ? ευ?λωτων ομ?δων φοιτητ?ν και στ?ριξη των ερευνητικ?ν εργαστηρ?ων. Παραδοτ?ο: Κατ?ρτιση σχεδ?ου? αξιοπο?ηση? των π?ρων τη? Εταιρ?α? Αξιοπο?ηση? και Διαχε?ριση? τη? Περιουσ?α? του Πανεπιστημ?ου και τη? Επιτροπ?? Ερευν?ν.
必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆