4亿彩票网代理

Δικτυακ?? / Τηλεματικ?? Υπηρεσ?ε?


Το Πανεπιστ?μιο Μακεδον?α? διαθ?τει αξι?λογη υποδομ? τηλεματικ?? που βασ?ζεται στι? πλ?ον σ?γχρονε? τεχνολογ?ε? δικτ?ων και δικτυακ?ν υπηρεσι?ν.

4亿彩票网代理Το Δ?κτυο και οι Υπηρεσ?ε? Τηλεματικ?? του Ιδρ?ματο? παρ?χουν τη δυνατ?τητα στα μ?λη τη? Ακαδημα?κ?? του κοιν?τητα? για ε?κολη και αποτελεσματικ? πρ?σβαση στη διεθνοποιημ?νη κοινων?α τη? πληροφορ?α? και τη? γν?ση?.

4亿彩票网代理Το του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? σε συνεργασ?α με το και το προσφ?ρει σε ?λα τα μ?λη τη? ακαδημα?κ?? κοιν?τητα? ?ναν . Με τα στοιχε?α του λογαριασμο? αυτο?, τα μ?λη αποκτο?ν πρ?σβαση σε ?να σ?νολο απ? ?ψηφιακ??? υπηρεσ?ε?, αν?λογα με τη σχ?ση του μ?λου? με το ?δρυμα.

Ιδρυματικ?? Υπηρεσ?ε? που φιλοξενο?νται απ? το ΚΥΔ

 • Ακαδημα?κ? πλατφ?ρμα τη? 4亿彩票网代理oogle
 • Υπηρεσ?α Ηλεκτρονικο? Ταχυδρομε?ου (4亿彩票网代理imple4亿彩票网代理eb4亿彩票网代理ail)
 • 4亿彩票网代理ourse 4亿彩票网代理anagement 4亿彩票网代理latform for 4亿彩票网代理niversities (4亿彩票网代理o4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理s)
 • Υπηρεσ?α ενημ?ρωση? φοιτητ?ν (4亿彩票网代理tudents' 4亿彩票网代理eb)
 • ΨΗΦΙΔΑ
 • Σ?στημα υποβο?θηση? διδασκαλ?α? (4亿彩票网代理lass 4亿彩票网代理eb)
 • Πληροφοριακ? Σ?στημα τη? ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Δομ? Απασχ?ληση? και Σταδιοδρομ?α? (Δ.Α.ΣΤΑ.)
 • 4亿彩票网代理eporting 4亿彩票网代理uite
 • Κρατ?σει? εσωτερικ?ν χ?ρων του πανεπιστημ?ου
 • Κρατ?σει? εργαστηρ?ων και αιθουσ?ν συνεδρι?σεων των Τμημ?των του Πανεπιστημ?ου
 • Τηλεφωνικ?? Κατ?λογο?
 • Αποδελτ?ωση
 • Αξιολ?γηση Ιστοσελ?δα? Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?Αξιολ?γηση Ιστοσελ?δα? Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?
 • Υπηρεσ?α Απομακρυσμ?νη? Σ?νδεση? (Βιβλιοθ?κη)
Ακαδημα?κ? πλατφ?ρμα τη? 4亿彩票网代理oogle (4亿彩票网代理eb4亿彩票网代理ail)

Η προσφ?ρει σε ?λα τα μ?λη τη? ακαδημα?κ?? κοιν?τητα? ?να σ?νολο απ? υπηρεσ?ε? ?πω?: τη? μορφ?? διε?θυνση@uom.edu.gr, κ.λπ.

Προσοχ?: Ο λογαριασμ?? αυτ?? ε?ναι ξεχωριστ?? απ? τον Λογαριασμ? Ιδρυματικ?ν Υπηρεσι?ν με κοιν? ?νομα χρ?στη. Ο κωδικ?? πρ?σβαση? ενδ?χεται να διαφ?ρει, καθ?? δεν ε?ναι δυνατ?ν να υπ?ρξει αυτ?ματο? συγχρονισμ?? μεταξ? του?.

Υπηρεσ?α Ηλεκτρονικο? Ταχυδρομε?ου (4亿彩票网代理eb4亿彩票网代理ail)

Η υπηρεσ?α 4亿彩票网代理eb4亿彩票网代理ail επιτρ?πει την απομακρυσμ?νη διαχε?ριση τη? θυρ?δα? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου (διε?θυνση@uom.gr) του εκπαιδευτικο? και διοικητικο? προσωπικο?.
Οδηγ?ε? Ρ?θμιση? Ν?ου 4亿彩票网代理mail

4亿彩票网代理ourse 4亿彩票网代理anagement 4亿彩票网代理latform for 4亿彩票网代理niversities (4亿彩票网代理o4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理s)

4亿彩票网代理Η αποτελε? ?να ολοκληρωμ?νο σ?στημα Ασ?γχρονη? Τηλεκπα?δευση? που προσφ?ρει στο εκπαιδευτικ? προσωπικ? τη δυνατ?τητα να εντ?σσει τα Μαθ?ματα που διδ?σκει και να προσφ?ρει το αναγκα?ο εκπαιδευτικ? υλικ? (σημει?σει?, εκφων?σει? και απαντ?σει? ασκ?σεων κ.λπ.). Οι φοιτητ?? που εγγρ?φονται σε αυτ? μπορο?ν να παραδ?δουν τι? εργασ?ε? του? μ?σα στα καθορισμ?να χρονικ? πλα?σια.

Υπηρεσ?α ενημ?ρωση? φοιτητ?ν (4亿彩票网代理tudents' 4亿彩票网代理eb)

?λοι οι φοιτητ?? των προπτυχιακ?ν Τμημ?των και των ΠΜΣ ?χουν τη δυνατ?τητα να εξυπηρετο?νται μ?σω 4亿彩票网代理nternet λαμβ?νοντα? ενημ?ρωση για το Πρ?γραμμα Σπουδ?ν που παρακολουθο?ν, τα μαθ?ματα που ?χουν δηλ?σει και τι? βαθμολογ?ε? του? και να υποβ?λλουν αιτ?σει? για ?κδοση πιστοποιητικ?ν. Πατ?στε εδ?4亿彩票网代理 για να διαβ?σετε τον Οδηγ? Χρ?ση? τη? υπηρεσ?α? 4亿彩票网代理tudents' 4亿彩票网代理eb.

Επιπλ?ον, οι φοιτητ?? των Τμημ?των που το επιτρ?πουν ?χουν τη δυνατ?τητα να υποβ?λλουν ηλεκτρονικ? τι? δηλ?σει? μαθημ?των, την κατ?λληλη περ?οδο. Πατ?στε εδ?4亿彩票网代理 για αναλυτικ?? οδηγ?ε? αναφορικ? με τι? δηλ?σει? μαθημ?των και συγγραμμ?των.

του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Σ?στημα υποβο?θηση? διδασκαλ?α? (4亿彩票网代理lass 4亿彩票网代理eb)

Η εξυπηρετε? το εκπαιδευτικ? προσωπικ? στο διδακτικ? του ?ργο, εν? παρ?λληλα διευκολ?νει το ?ργο τη? Γραμματε?α?, ?σον αφορ? στην καταχ?ριση των βαθμολογι?ν. Η εφαρμογ? μπορε? να χρησιμοποιηθε? μ?νο απ? το διδακτικ? προσωπικ?, εν? οι διαδικασ?ε? πραγματοποιο?νται μ?σω ασφαλο?? επικοινων?α? με το διακομιστ? που φιλοξενε? την εφαρμογ? με τη χρ?ση κρυπτογρ?φηση? 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理. Πατ?στε εδ? για να διαβ?σετε τον Οδηγ? Χρ?ση? τη? υπηρεσ?α? 4亿彩票网代理lass 4亿彩票网代理eb.
Απαιτ?σει? τη? υπηρεσ?α? 4亿彩票网代理lass4亿彩票网代理eb αν?λογα με τον τρ?πο καταχ?ρηση? βαθμολογ?α?.

Πληροφοριακ? Σ?στημα τη? ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η προσφ?ρει τη δυνατ?τητα διαχε?ριση? των απογραφικ?ν δελτ?ων (Μαθημ?των και Ατομικ?) που απαιτο?νται ω? μ?ρο? τη? περιοδικ?? διαδικασ?α? Αξιολ?γηση? των Διδασκ?ντων. Η συμπληρωματικ? εξυπηρετε? τη διεν?ργεια τη? διαδικασ?α? Αξιολ?γηση? Μαθημ?των/Διδασκαλ?α?. Συνδ?εται με το Πληροφοριακ? Σ?στημα των Γραμματει?ν και επιτρ?πει: τον ορισμ? των αξιολογο?μενων Μαθημ?των και Διδασκ?ντων, την ?κδοση των αναγκα?ων εισιτηρ?ων για τη διεν?ργεια τη? αξιολ?γηση? με την , την εκτ?πωση ?ξυπνων ετικετ?ν για τη διευκ?λυνση τη? διαδικασ?α? ψηφιοπο?ηση? των ?ντυπων ερωτηματολογ?ων (συμβατικ? μ?θοδο?) και τ?λο?, την παρουσ?αση των αποτελεσμ?των στου? εμπλεκομ?νου?.

Δομ? Απασχ?ληση? και Σταδιοδρομ?α? (Δ.Α.ΣΤΑ.)

4亿彩票网代理Η συμβ?λει στην αποτελεσματικ?τερη σ?νδεση του εκπαιδευτικο? συστ?ματο? με την αγορ? εργασ?α? και μεριμν? για την συντονισμ?νη προσ?γγιση των επιμ?ρου? δομ?ν και πολιτικ?ν του Ιδρ?ματο? στον τομ?α αυτ?. Απευθ?νεται στου? προπτυχιακο?? και μεταπτυχιακο?? φοιτητ?? και στου? προσφ?τω? αποφοιτ?σαντε? προσφ?ροντα? τη δυνατ?τητα να γνωρ?σουν το περιβ?λλον τη? μελλοντικ?? του? επαγγελματικ?? σταδιοδρομ?α? και να αποκτ?σουν γν?σει? και δεξι?τητε? που θα του? επιτρ?ψουν να διεκδικ?σουν με καλ?τερου? ?ρου? τη θ?ση του? στον επαγγελματικ? στ?βο.

4亿彩票网代理 αφορ? μ?νο τα μ?λη ΔΕΠ και του? εργαζομ?νου? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

4亿彩票网代理 αφορ? μ?νο τα μ?λη ΔΕΠ και του? εργαζομ?νου? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Η (proxy server) χρησιμε?ει στην περ?πτωση που θ?λετε να ?χετε πρ?σβαση στι? ηλεκτρονικ?? πηγ?? τη? Βιβλιοθ?κη? (Β?σει? Δεδομ?νων, Ηλεκτρονικ? Περιοδικ? και Βιβλ?α, Ψηφιακ? Βιβλιοθ?κη-ΨΗΦΙΔΑ) απ? ?ναν υπολογιστ? που δεν ε?ναι συνδεδεμ?νο? στο δ?κτυο του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?, αλλ? συνδ?εται μ?σω εν?? τρ?του παροχ?α υπηρεσι?ν 4亿彩票网代理nternet (?πω? για παρ?δειγμα ΟΤΕΝΕΤ, 4亿彩票网代理orthet, 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理 κτλ).

Ωστ?σο, η χρ?ση του proxy server θα πρ?πει να γ?νεται αποκλειστικ? και μ?νο για την πρ?σβαση στι? ηλεκτρονικ?? πηγ?? τη? Βιβλιοθ?κη? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?4亿彩票网代理 για να μην υπ?ρχει επιβ?ρυνση του δικτ?ου και των υπολογιστικ?ν π?ρων τη? Βιβλιοθ?κη?. Επισημα?νεται, πω? ο εξυπηρετητ?? proxy δεν προορ?ζεται για γενικ?τερη πλο?γηση στο Διαδ?κτυο, με αποτ?λεσμα να περιορ?ζει πολλ?? κοιν?? λειτουργ?ε? του Διαδικτ?ου, ?πω? τη μεταφ?ρτωση αρχε?ων, την προβολ? e-mail, τη διεξαγωγ? chat κλπ. Για τη χρ?ση του φυλλομετρητ? σα? για γενικ?τερη πλο?γηση στον Παγκ?σμιο Ιστ?, οι ρυθμ?σει? αυτ?? θα πρ?πει να αφαιρο?νται.

Ομοσπονδιακ?? Υπηρεσ?ε? υπηρεσ?ε? που φιλοξενο?νται απ? το Ακαδημα?κ? Διαδ?κτυο (4亿彩票网代理4亿彩票网代理net) και το Εθνικ? Δ?κτυο ?ρευνα? και Τεχνολογ?α? (ΕΔΕΤ)

 • Υπηρεσ?α Διαχε?ριση? Κωδικο? Χρ?στη (mypassword)
 • Υπηρεσ?α Απ?κτηση? Ακαδημα?κ?? Ταυτ?τητα?
 • Υπηρεσ?α Διαχε?ριση? Συγγραμμ?των (ΕΥΔΟΞΟΣ)
 • Υπηρεσ?α ΔΗΛΟΣ 365 (4亿彩票网代理ffice 365)
 • 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理
 • Σ?στημα Κεντρικ?? Υποστ?ριξη? Πρακτικ?? ?σκηση? (ΑΤΛΑΣ)
 • ΑΠΕΛΛΑ
 • Κατ?σταση Δικτ?ου 4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理4亿彩票网代理
Υπηρεσ?α Διαχε?ριση? Κωδικο? Χρ?στη (mypassword)

Η προσφ?ρει τη δυνατ?τητα σε ?λα τα μ?λη τη? ακαδημα?κ?? κοιν?τητα? να τροποποι?σουν τα στοιχε?α του Λογαριασμο? Ομοσπονδιακ?ν Υπηρεσι?ν, ?πω? ο κωδικ?? πρ?σβαση?, την διε?θυνση e-mail ?/και τον αριθμ? κινητο? τηλεφ?νου. Ε?ναι σημαντικ? να υπ?ρχει καταχωρισμ?νο το ?να απ? τα δ?ο αυτ? στοιχε?α προκειμ?νου να ε?ναι δυνατ?ν να χωρ?? να απαιτε?ται η προσ?λευση στο χ?ρο του ΚΥΔ.

Υπηρεσ?α Απ?κτηση? Ακαδημα?κ?? Ταυτ?τητα?

4亿彩票网代理Η προσφ?ρεται σε ?λα τα μ?λη τη? ακαδημα?κ?? κοιν?τητα?. Εκτ?? απ? την ταυτοπο?ηση του μ?λου?, η Ακαδημα?κ? Ταυτ?τητα απαιτε?ται για την αξιοπο?ηση με χαμηλ?τερο κ?στο? απ? του? συμβεβλημ?νου? προμηθευτ?? και π?ροχου?. Επιπλ?ον μ?σω τη? Ακαδημα?κ?? Ταυτ?τητα? προσφ?ρεται η δυνατ?τητα προ? φοιτητ?? για ?κδοση και χρ?ση εισιτηρ?ου με μειωμ?νο κ?μιστρο για τι? αστικ?? συγκοινων?ε? (ΠΑΣΟ).

Υπηρεσ?α Διαχε?ριση? Συγγραμμ?των (ΕΥΔΟΞΟΣ)

4亿彩票网代理Η ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο σ?στημα διανομ?? συγγραμμ?των για τα μαθ?ματα των προπτυχιακ?ν προγραμμ?των σπουδ?ν. Προσφ?ρει τη δυνατ?τητα στου? προπτυχιακο?? φοιτητ?? να δηλ?σουν και να παραλ?βουν συγγρ?μματα για τα μαθ?ματα που παρακολουθο?ν στην εκ?στοτε ακαδημα?κ? περ?οδο και στο προσωπικ? των Γραμματει?ν να καθορ?σει τα προσφερ?μενα συγγρ?μματα.

Υπηρεσ?α ΔΗΛΟΣ 365 (4亿彩票网代理ffice 365)

Η ε?ναι μια συλλογ? απ? διαδικτυακ? εργαλε?α και υπηρεσ?ε? τη? 4亿彩票网代理icrosoft, σχεδιασμ?να για παραγωγικ?τητα και για αποτελεσματικ?? συνεργασ?ε?. Σα? παρ?χει τη δυνατ?τητα να κ?νετε περισσ?τερα απ? οπουδ?ποτε και να συνδεθε?τε με ?λου? του? συνεργ?τε? σα? σε πραγματικ? χρ?νο ακ?μα και ?ταν δεν ε?στε στον ?διο χ?ρο. Επιπλ?ον προσφ?ρει σε ?λου? δωρε?ν αποθηκευτικ? χ?ρο 1 4亿彩票网代理erabyte στο 4亿彩票网代理ne4亿彩票网代理rive.

Η ε?ναι μια ασφαλ?? υπηρεσ?α πρ?σβαση? περιαγωγ?? που αναπτ?χθηκε για τη διεθν? ερευνητικ? και εκπαιδευτικ? κοιν?τητα, η οπο?α επιτρ?πει σε φοιτητ??, ερευνητ?? και προσωπικ? απ? τα συμμετ?χοντα ιδρ?ματα να αποκτ?σουν σ?νδεση στο 4亿彩票网代理nternet ?ταν βρ?σκονται σε χ?ρου? του Πανεπιστημ?ου αλλ? και ?ταν επισκ?πτονται ?λλα συμμετ?χοντα ιδρ?ματα, απλ? ανο?γοντα? το 4亿彩票网代理i4亿彩票网代理i δ?κτυο τη? συσκευ?? του? (laptop, tablet, smartphone).
Οδηγ?ε? Σ?νδεση?

Σ?στημα Κεντρικ?? Υποστ?ριξη? Πρακτικ?? ?σκηση? (ΑΤΛΑΣ)

4亿彩票网代理Η διασυνδ?ει του? φορε?? που παρ?χουν θ?σει? πρακτικ?? ?σκηση? (ΠΑ) με τα Ακαδημα?κ? Ιδρ?ματα, δημιουργ?ντα? μ?α ενια?α β?ση θ?σεων πρακτικ?? ?σκηση? που ε?ναι διαθ?σιμε? προ? επιλογ? και παρ?λληλα προσφ?ρει ενημ?ρωση σε θ?ματα που ?πτονται τη? αγορ?? εργασ?α? και των πρ?των βημ?των των φοιτητ?ν σε αυτ?. Αφορ? του? φορε?? (ιδιωτικο??, δημ?σιου?, ΜΚΟ κλπ) που παρ?χουν θ?σει? ΠΑ, τα ?ργανα των Ακαδημα?κ?ν Ιδρυμ?των που ?χουν αναλ?βει το συντονισμ? τη? ΠΑ και του? φοιτητ?? που ?χουν δικα?ωμα να εκτελ?σουν ΠΑ β?σει του προγρ?μματο? σπουδ?ν του?.

ΑΠΕΛΛΑ

Η ε?ναι μια διαδικτυακ? υπηρεσ?α του ΕΔΕΤ που υποστηρ?ζει την εκλογ? και εξ?λιξη των Καθηγητ?ν των Πανεπιστημ?ων και ΤΕΙ τη? χ?ρα? επιτρ?ποντα? την οργ?νωση, τον ?λεγχο? και τη δημοσ?ευση των σχετικ?ν διαδικασι?ν. Η χρ?ση τη? ?ψηφιακ??? υπηρεσ?α? συμβ?λει στην καταπολ?μηση τη? γραφειοκρατ?α? και εξασφαλ?ζει τη διαφ?νεια τη? διαδικασ?α? τον ?μεσο ?λεγχο απ? το Υπουργε?ο Παιδε?α? και την ενημ?ρωση ?λων των ενδιαφερ?μενων μ?σω αυτοματοποιημ?νων ειδοποι?σεων.

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆