var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

4亿彩票网代理

Απ?φαση Συγκλ?του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?


Απ?φαση Συγκλ?του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α?

Η Σ?γκλητο? του Πανεπιστημ?ου Μακεδον?α? σε συνεδρ?ασ? τη? στι? 30.12.2019 διατ?πωσε ομ?φωνα τη θ?ση τη?, ?τι η σ?νδεση μ?ρου? τη? χρηματοδ?τηση? των ιδρυμ?των με δε?κτε? αξιολ?γηση? αποτελε? επιλογ? η οπο?α βρ?σκεται σε θετικ? κατε?θυνση. Στη συζ?τηση που ?γινε, διαπιστ?θηκε η αν?γκη ορισμ?νων διασαφ?νισεων, ?σον αφορ? την ανεξαρτησ?α τη? Εθνικ?? Αρχ?? Αν?τατη? Εκπα?δευση? (ΕΘΑΑΕ) απ?ναντι σε θεσμο?? τη? εκτελεστικ?? εξουσ?α?, την ?παρξη π?ρων για τη στ?ριξη τη? λειτουργ?α? τη? ν?α? Αρχ?? αξιολ?γηση? και πιστοπο?ηση?, καθ?? και το εργασιακ? καθεστ?? των απασχολουμ?νων στον εν λ?γω φορ?α.

4亿彩票网代理?σον αφορ? τη σ?νθεση του Συμβουλ?ου αξιολ?γηση? και πιστοπο?ηση?, προτ?θηκε ο κλ?δο? των Οικονομικ?ν Επιστημ?ν, ο οπο?ο? προφαν?? στο σχ?διο ν?μου υπονοε?ται ?τι συμπεριλαμβ?νεται στον κλ?δο των Κοινωνικ?ν Επιστημ?ν, να αποτελ?σει μαζ? με τον κλ?δο των Πολιτικ?ν και Κοινωνικ?ν Επιστημ?ν ξεχωριστ? κλ?δο π?ραν αυτο? τη? Νομικ?? επιστ?μη?. Επ?ση?, ο κλ?δο? των Καλ?ν Τεχν?ν, ω? κλ?δο? με ειδικ? γνωστικ? αντικε?μενα, να αποτελ?σει διαφορετικ? κλ?δο απ? αυτ?ν των ανθρωπιστικ?ν επιστημ?ν.

Η σ?νδεση τμ?ματο? τη?? χρηματοδ?τηση? των πανεπιστημ?ων με αποτελ?σματα τη? αξιολ?γησ?? του?, ?πω? αναφ?ρθηκε αρχικ?, κρ?νεται ?τι αποτελε? μια ορθ? πολιτικ? επιλογ?. Κινε?ται στην κατε?θυνση τη? κοινωνικ?? λογοδοσ?α? και τη? διαφ?νεια?? ?σον αφορ? την κατανομ? των π?ρων. Ωστ?σο, το πραγματικ? φιλ?δοξο αυτ? σχ?διο δεν μπορε? να εφαρμοστε? χωρ?? τη δι?θεση των απαρα?τητων π?ρων για την υλοπο?ησ? του. Ορθ? επιλ?γεται ?να? συμβουλευτικ?? ρ?λο? για την ΕΘΑΑΕ, εφ?σον η πολιτικ? για την αν?τατη εκπα?δευση αποτελε? ευθ?νη τη? εκ?στοτε εκλεγμ?νη? κυβ?ρνηση?. Επ?ση?, σε καμ?α περ?πτωση η εφαρμογ? μια? τ?τοια? πολιτικ?? δεν πρ?πει να συνδεθε? με οιαδ?ποτε με?ωση τη? χρηματοδ?τηση? των ΑΕΙ απ? τα επ?πεδα στα οπο?α αυτ? σ?μερα βρ?σκεται.

Στη συν?χεια, διατυπ?θηκαν παρατηρ?σει? στου? παρακ?τω τρει? τομε??:

Με δεδομ?να ?σα αναφ?ρθηκαν, η συζ?τηση προχ?ρησε στα κριτ?ρια και στου? δε?κτε? ποι?τητα? με β?ση του? οπο?ου? θα επιλ?γει να αξιολογηθε? ?να ΑΕΙ. ?Η πρ?τη ομ?δα δεικτ?ν, επομ?νω? και ο πρ?το? τομ?α? με β?ση τον οπο?ο ?να ΑΕΙ μπορε? να επιλ?ξει να αξιολογηθε?, ε?ναι σε θ?ματα σχετιζ?μενα με αυτ? που το σχ?διο ν?μου ονομ?ζει ποι?τητα και αποτελεσματικ?τητα τη? εκπαιδευτικ?? διαδικασ?α?. Ω? ενδεικτικο? δε?κτε? αναφ?ρονται: η αριθμητικ? σχ?ση αποφο?των προ? του? εισερχ?μενου? φοιτητ??, η αξιολ?γηση των παρεχ?μενων εκπαιδευτικ?ν υπηρεσι?ν απ? του? φοιτητ?? και η πορε?α επαγγελματικ?? απορρ?φηση? των αποφο?των. Η σχ?ση αποφο?των προ? εισερχ?μενου? φοιτητ?? και κυρ?ω? η επαγγελματικ? απορρ?φηση των αποφο?των ε?ναι παρ?γοντε? οι οπο?οι σε μεγ?λο βαθμ? διαμορφ?νονται εξωγεν?? σε σχ?ση με τι? προσπ?θειε? βελτ?ωση? που γ?νονται στο εσωτερικ? των ιδρυμ?των και εξαρτ?νται πρωτ?στω? απ? αποφ?σει? τη? πολιτικ?? ηγεσ?α? (αριθμ?? εισακτ?ων σε σχ?ση με τι? υπ?ρχουσε? υποδομ??) και απ? τι? εξελ?ξει? στην αγορ? εργασ?α?. Δεν ε?ναι λογικ?, για παρ?δειγμα, να αναζητε?ται ευθ?νη σε ?να ?δρυμα ?ταν ο αριθμ?? των εισακτ?ων του ορ?ζεται αυθα?ρετα απ? την πολιτικ? ηγεσ?α ?/και ο αριθμ?? των πρωτοετ?ν του αυξ?νεται σε απρ?βλεπτο αριθμ? λ?γω εν?? ανεξ?λεγκτου συστ?ματο? μετεγγραφ?ν. Επ?ση?, αμφιβολ?ε? εκφρ?στηκαν για το κριτ?ριο τη? επαγγελματικ?? απορρ?φηση? των αποφο?των ?ταν ε?ναι σε ?λου? γνωστ? ?τι για συγκεκριμ?νου? επιστημονικο?? κλ?δου? οι προοπτικ?? απασχ?ληση? ακ?μη και εξαιρετικ?ν αποφο?των του? στα αντικε?μενα στα οπο?α ?χουν σπουδ?σει ε?ναι, εκ των πραγμ?των και για λ?γου? σχετιζ?μενου? με την αγορ? εργασ?α?, εξαιρετικ? περιορισμ?νε?. ?σον αφορ? το θ?μα τη? αξιολ?γηση? των παρεχ?μενων εκπαιδευτικ?ν υπηρεσι?ν, επισημ?νθηκε η αν?γκη περαιτ?ρω διευκριν?σεων. Το κ?ριο, κατ? τη γν?μη τη? Συγκλ?του, αποτελε? η ?παρξη διαδικασι?ν αξιολ?γηση? ?λων των υπηρεσι?ν που σχετ?ζονται με την εκπαιδευτικ? διαδικασ?α, ?πω? αξιολ?γηση διδακτικο? ?ργου, αξιολ?γηση βιβλιοθ?κη?, αξιολ?γηση γραμματει?ν, αξιολ?γηση υπηρεσι?ν σ?τιση? και φοιτητικ?? μ?ριμνα?, καθ?? και ?λων των υπολο?πων υπηρεσι?ν του πανεπιστημ?ου οι οπο?ε? σχετ?ζονται αμ?σω? ? εμμ?σω? με την εκπαιδευτικ? διαδικασ?α. Ειδικ? η αξιολ?γηση του διδακτικο? ?ργου δεν μπορε? να παραβλ?πει παρ?γοντε? οι οπο?οι ?χουν επισημανθε? στη σχετικ? βιβλιογραφ?α και κατατε?νουν σε μεροληπτικ?? απαντ?σει? των φοιτητ?ν, αν?λογα με το γνωστικ? αντικε?μενο, την ευκολ?α του μαθ?ματο?, το φ?λο του διδ?σκοντα, το ?το? σπουδ?ν του ερωτ?μενου, τον υποχρεωτικ? ? κατ’ επιλογ? χαρακτ?ρα του μαθ?ματο? κ.?.

Ο δε?τερο? τομ?α? και αν?λογα οι προτειν?μενοι δε?κτε? αφορο?ν την ερευνητικ? δραστηρι?τητα. Οι προτειν?μενοι δε?κτε? ε?ναι: η ερευνητικ? δραστηρι?τητα και ειδικ?τερα ο αριθμ?? των μελ?ν του επιστημονικο? προσωπικο? που επιτυγχ?νουν χρηματοδ?τηση απ? το Ευρωπα?κ? Συμβο?λιο ?ρευνα?, ?ο αριθμ?? Κ?ντρων Αριστε?α? στην ?ρευνα, ο αριθμ?? διδακτικο? και ερευνητικο? προσωπικο? που ?χει θ?σει? σε κεντρικ? ?ργανα διο?κηση? διεθν?ν ακαδημα?κ?ν ? ερευνητικ?ν οργανισμ?ν ? διεθν?ν επιστημονικ?ν εταιρει?ν, ο αριθμ?? δημοσιε?σεων αν? καθηγητ?, ο αριθμ?? ετεροαναφορ?ν αν? καθηγητ?, ο αριθμ?? συμμετοχ?ν σε διεθν? ακαδημα?κ? προγρ?μματα ?ρευνα? και ?λλα σχετικ?. Στου? δε?κτε? αυτο?? θα μπορο?σαν να προστεθο?ν ο αριθμ?? των Επ?νυμων Εδρ?ν των Τμημ?των και το ?ργο του?, μ?σα απ? τι? ερευνητικ?? εκθ?σει? τι? οπο?ε? δημοσιοποιο?ν. ?πω?, ?μω?, κ?θε δε?κτη? ?τσι και οι προτειν?μενοι ?χουν τα προβλ?ματ? του?.? Ειδικ?τερα, οι δε?κτε? που αναφ?ρονται σε συμμετοχ?? σε κεντρικ? ?ργανα διο?κηση? διεθν?ν ακαδημα?κ?ν ? ερευνητικ?ν ? διεθν?ν οργανισμ?ν σε πολλ? πανεπιστ?μια και ειδικ?τερα στα μικρ?τερα πανεπιστ?μια ε?ναι πιθαν?τατα μηδενικο?, στα δε υπ?λοιπα εξαιρετικ? περιορισμ?νοι. Οι υπ?λοιποι δε?κτε? που αφορο?ν συμμετοχ?? σε ερευνητικ? προγρ?μματα χρηματοδ?τηση? απ? το Ευρωπα?κ? Συμβο?λιο ?ρευνα?, ο αριθμ?? Κ?ντρων Αριστε?α? κλπ, σχετ?ζονται στεν?, π?ρα απ? το μ?γεθο? των ιδρυμ?των, με το κατ? π?σον αυτ? ?χουν σχολ?? και τμ?ματα σε γνωστικ? αντικε?μενα στα οπο?α διοχετε?ονται τα μεγαλ?τερα ποσ? τα οπο?α σ?μερα διατ?θενται για ερευνητικο?? σκοπο??. Πανεπιστ?μια με ιατρικ?? σχολ??, βιολογικ?? επιστ?με? και πολυτεχνε?α, καθ?? και σχολ?? πληροφορικ??, εκ των πραγμ?των τυγχ?νουν μεγαλ?τερη? χρηματοδ?τηση? σε σ?γκριση με σχολ?? ?/και πανεπιστ?μια που τα γνωστικ? του? αντικε?μενα κατ? κ?ριο λ?γο επικεντρ?νονται στι? Οικονομικ??, Κοινωνικ?? και Ανθρωπιστικ?? Επιστ?με? και Τ?χνε?. Το ?διο πρ?βλημα ουσιαστικ? ανακ?πτει ?σον αφορ? τη σ?γκριση δεικτ?ν που σχετ?ζονται με το πρ?τυπο δημοσιε?σεων και αναφορ?ν αν? καθηγητ?. Η υπ?ρχουσα βιβλιογραφ?α ?χει πολλαπλ?? επισημ?νει τα διαφορετικ? πρ?τυπα δημοσιε?σεων και αναφορ?ν στο ερευνητικ? ?ργο τα οπο?α αποκλ?νουν απ? γνωστικ? σε γνωστικ? αντικε?μενο. Απευθε?α? συγκρ?σει? σχετικ?ν δεικτ?ν θ?τουν εκ των πραγμ?των και συστηματικ? σε δυσχερ?στερη θ?ση τμ?ματα και πανεπιστ?μια που επικεντρ?νονται στην αν?πτυξη των κοινωνικ?ν και ανθρωπιστικ?ν επιστημ?ν και τεχν?ν. Για του? λ?γου? αυτο??, συνιστ?ται η συγκριτικ? αξιολ?γηση ερευνητικ?ν επιδ?σεων να επικεντρ?νεται σε συγκρ?σει? ομοειδ?ν ω? προ? το γνωστικ? αντικε?μενο ακαδημα?κ?ν μον?δων.

Ο τρ?το? τομ?α? αφορ? τη διεθνοπο?ηση ?των ?Ιδρυμ?των, με β?ση δε?κτε? ?πω? ο αριθμ?? των αλλοδαπ?ν φοιτητ?ν σε αναλογ?α με τον συνολικ? αριθμ? εγγεγραμμ?νων φοιτητ?ν, των αλλοδαπ?ν που φοιτο?ν στο ?δρυμα μ?σω ευρωπα?κ?ν και διεθν?ν εκπαιδευτικ?ν προγραμμ?των, φοιτητ?ν που φοιτο?ν στο εξωτερικ?, καθ?? και ο αριθμ?? συμφωνι?ν συνεργασ?α? με ΑΕΙ τη? Ελλ?δο? ? του εξωτερικο?.

Οι δυνατ?τητε? διεθνοπο?ηση? των πανεπιστημ?ων διαμορφ?νονται αν?λογα με το μ?γεθ?? του? και τη γεωγραφικ? του? θ?ση. Ιδρ?ματα με τμ?ματα διασπαρμ?να στην περιφ?ρεια, μακρι? απ? τα δ?ο μεγ?λα αστικ? κ?ντρα τη? χ?ρα?, εκ των πραγμ?των εμφαν?ζουν χαμηλ?τερου? δε?κτε? διεθνοπο?ηση? απ? μεγαλ?τερα και στα μεγ?λα αστικ? κ?ντρα ευρισκ?μενα πανεπιστ?μια.

Η πλειοψηφ?α των προβλημ?των που εντοπ?σθηκαν στη συνεδρ?αση τη? Συγκλ?του δεν αποτελο?ν ενστ?σει? για την εφαρμογ? μια? πολιτικ?? η οπο?α θα συνδ?ει τι? επιδ?σει? των πανεπιστημ?ων με μ?ρο? τη? χρηματοδ?τησ?? του?. ?Ο στ?χο? τη? συζ?τηση? η οπο?α διεξ?χθη ε?ναι η διατ?πωση προτ?σεων με σκοπ? ?τη βελτ?ωση των μ?τρων και δεικτ?ν συγκριτικ?? αξιολ?γηση? των πανεπιστημιακ?ν ιδρυμ?των.

Η συνεδρ?αση κατ?ληξε σε δ?ο βασικ?? προτ?σει?:

  1. Αν?ληψη περισσ?τερων πρωτοβουλι?ν συγκριτικ?? αξιολ?γηση? ταυτ?χρονα με τι? τρ?χουσε? διαδικασ?ε? πιστοπο?ηση? των ιδρυμ?των, με ?μφαση στι? διατμηματικ?? συγκρ?σει?, μεταξ? δηλαδ? ακαδημα?κ?ν μον?δων με παρεμφερ? γνωστικ? αντικε?μενα.
  2. Ακριβ?? επειδ? οι διαπανεπιστημιακ?? συγκρ?σει? σε πολλ?? των περιπτ?σεων αφορο?ν συγκρ?σει? μεταξ? ιδρυμ?των με εγγεν? πλεονεκτ?ματα/μειονεκτ?ματα και επιπρ?σθετα σχετ?ζονται με εξελ?ξει? διαλαμβαν?μενε? ευρ?τερα στην πολιτικ? και την κοινων?α, μια απευθε?α? σ?γκριση δεικτ?ν μεταξ? πανεπιστημ?ων μπορε? να οδηγ?σει σε εσφαλμ?να συμπερ?σματα και σε περαιτ?ρω στρεβλ?σει?. Ειδικ?τερα, προτε?νεται κ?θε πανεπιστ?μιο στο πλα?σιο μια? προγραμματικ?? συμφων?α? που θα κ?νει στο Υπουργε?ο - κ?τι τ?τοιο ο?τω? ? ?λλω? ε?ναι εκ των ων ουκ ?νευ - να παρουσι?ζει του? δε?κτε? αυτοβελτ?ωσ?? του, οι οπο?οι επετε?χθησαν στη δι?ρκεια τη? συγκεκριμ?νη? περι?δου. Δηλαδ? οι συγκρ?σει? μεταξ? των ιδρυμ?των να αφορο?ν συγκρ?σει? ρυθμ?ν βελτ?ωση? σε κ?θε τομ?α επ?δοση? του ιδρ?ματο? και ?χι απευθε?α? συγκρ?σει? δεικτ?ν.

?

Θεσσαλον?κη, 30 Δεκεμβρ?ου 2019

必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 重庆体彩网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 顶峰彩票平台邀请码 快频彩票注册登陆